Regler för Förmånsresa-lotteriet

Arrangör
St1 Oy, Firdogatan 2, 00520 Helsingfors, FO-nummer 0201124-8 (senare ”arrangör”)

Tid för deltagande
Tiden för deltagande är 16.6–10.8.2021. Deltagande utanför tiden för deltagande godkänns inte. St1 ansvarar inte för försök att delta som av tekniska orsaker ej anlänt.

Rätt att delta
I Förmånsresa-lotteriet kan alla naturliga personer som fyllt 18 år och är fast bosatta i Finland delta. Anställda i St1 eller i de andra företag som planerat, förberett eller verkställt denna kampanj kan inte delta i utlottningen.  

Deltagande i utlottningen
Deltagande i Förmånsresa-lotteriet förutsätter köp av bränsle eller någon annan produkt på en St1- eller en Shell-servicestation eller -automatstation.  Man deltar i utlottningen då man köper vilket som helst bränsle eller vilken som helst annan produkt och i samband med köpet använder sig av något stamkundsinstrument, d.v.s. St1 Kontantrabattkort, St1 Mastercard eller St1 Way -applikationen. Köpdatum bör infalla under tiden 16.6–10.8.2021. Alla som gjort köp på ovanstående villkor deltar automatiskt i utlottningen. Alla köptillfällen räknas. Samma person kan alltså delta i utlottningen flera gånger.

Lotterivinster och inlösning av dessa
I Förmånsresa-lotteriet lottas varje vecka ut ett All inclusive presentkortspaket till tre lyckliga vinnare, som i samband med köpet använt St1 Kontantrabattkortet, St1 Mastercard eller St1 Way-applikationen. Varje vecka lottas tre vinster ut. Värdet på en vinst är 200 euro. Under Förmånsresa-lotteriet lottas sammanlagt ut 24 All inclusive presentkortspaket till vinnarna. All inclusive presentkortspaketet innehåller olika St1/Shell/HelmiSimpukka/Perfect Biltvätt presentkort.

St1 genomför lottdragningen varje vecka på följande torsdagar: 24.6, 1.7, 8.7, 15.7, 22.7, 29.7, 5.8 och 12.8 och kontaktar vinnarna per e-post. För att kunna delta i lottdragningen bör deltagaren i kunduppgifterna för Kontantrabattkortet, St1 Mastercard eller St1 Way-applikationen ha beviljat marknadsföringstillstånd. Deltagaren ansvarar själv för riktigheten i sina kunduppgifter. Om vinnaren inte tar kontakt eller svarar på e-postmeddelandet inom en vecka, förbehåller sig arrangören rätten att genomföra en ny lottdragning med en ny vinnare.
Om vinnaren har uppgett felaktiga eller bristfälliga kontaktuppgifter eller om vinstmeddelandet/vinsten inte kan levereras till vinnaren på grund av orsaker som inte beror på arrangören, är arrangören inte skyldig att leverera vinsten eller motsvarande ersättning till vinnaren.

Vinsterna är personliga och kan inte överföras till en tredje part. Vinsterna kan inte bytas ut mot pengar, annan vara eller tjänst. Arrangören kan vägra att överlåta vinsten eller kräva tillbaka överlåten vinst om det visar sig att vinnaren agerat oärligt, inte haft rätt att delta i lotteriet eller om motsvarande skäl föreligger.    I dylika fall har arrangören rätt att genomföra en ny lottdragning med en ny vinnare.

Arrangörens ansvar
Arrangören ansvarar för lotteriskatten på vinsterna. Deltagare i lotteriet fritar arrangören från ersättning för skada som inträffar eller påstås inträffa p.g.a. deltagande i detta lotteri och/eller inlösning eller användning av möjlig vinst. Arrangörens ansvar gentemot deltagaren kan under inga omständigheter överstiga värdet eller beloppet av i dessa regler nämnda vinster. Arrangören ansvarar inte för problem som uppkommer av datatekniska orsaker eller för hinder att delta i lotteriet eller hinder för mottagande av vinst.  

Övriga villkor
Genom att delta i lotteriet godkänner deltagaren dessa regler. Deltagaren förbinder sig att följa reglerna samt beslut som arrangören fattar med stöd i dessa regler. Om arrangören har anledning att misstänka deltagaren för fusk eller för deltagande i strid med dessa regler, har arrangören rätt att inte låta deltagaren delta. I dylika fall är arrangören inte skyldig att ersätta eventuella kostnader för deltagandet till någon del. Arrangören förbehåller sig rätten att göra ändringar angående lotteriet eller sättet på vilket det verkställs. Om ändringar och övriga faktorer som påverkar sättet på vilket lotteriet verkställs meddelas på denna nätsida. Arrangören förbehåller sig rätten till regeländringar även under tiden för deltagandet.

Behandling av personuppgifter
Personuppgifterna för personer som deltar i lotteriet hämtar arrangören direkt ur kunduppgifterna i deltagarens St1 Kontantrabattkort, St1 Mastercard eller St1 Way. I lottdragningen kan delta endast personer som i sina kontaktuppgifter i samband med registreringen av kortet eller applikationen beviljat marknadsföringstillstånd. Marknadsföringstillstånd kan beviljas även senare på ”St1 Mina Sidor”, i St1 Way-applikationen eller genom att kontakta kundtjänsten, beroende på vilket stamkundsinstrument personen använder. Arrangören behandlar deltagarens uppgifter för att kontrollera personens rätt att delta i lotteriet och för att leverera vinster. Genom att delta i detta lotteri kan deltagarna bevilja arrangören rätt att använda vinnarens förnamn, efternamnets första bokstav samt boningsort i olika medier utan skilt samtycke eller skild ersättning.  
Angivna kontaktuppgifter används inte i samband med lotteriet för direktmarknadsföring och de överlåtes inte till tredje part utan deltagarens samtycke.

Kontaktuppgifter
I ärenden som gäller lotteriet kan deltagarna kontakta kampanjens konsumenttjänst per e-post genom att skicka ett meddelande till adressen asiakaspalvelu@st1.fi. Om du endast vill göra ett köp och använda dig av ett stamkundsinstrument, men inte delta i lottdragningen, vänligen meddela om detta till adressen markkinointi@st1.fi.
Förfrågningar om kampanjen kan göras till och med 10.8.2021.