Villkor för St1 Stamkundsprogram

23.8.2021.

Kunder som anslutit sig till St1 Stamkundsprogram har möjlighet ett erhålla på köp och besök baserade förmåner, erbjudanden samt lösningar och tjänster för underlättandet av köp i St1:s och dess samarbetspartners affärer och driftsställen.

1. Tjänsteleverantör

Tjänsteleverantör och ansvarig för funktionen av St1 Stamkundprogram är St1 Nordic Oy och övriga företag inom samma koncern (nedan St1).

St1 Nordic Oy – Firdogatan 2, 6:e våningen, 00520 Helsingfors, tel. 0800 131 031 (växel), nätsidor: www.st1.fi .  St1 Nordic Oy finns antecknat i det av Patent- och registerstyrelsen upprätthållna handelsregistret. Företagets FO-nummer är 2082259-7 och den registrerade hemorten är Helsingfors.

St1 Nordic Oy:s kundtjänst tel. 0800 131 031 (växel). 

2. Villkorens tillämpningsområde och tjänstens innehåll 

St1 Stamkundsprogram är en tjänstehelhet, som omfattar de tjänster och egenskaper som St1 vid varje enskilt tillfälle erbjuder. Tjänsterna finns att tillgå via St1:s elektroniska kanaler eller via andra av St1 tillhandahållna medel som t.ex St1 Kontantrabattkort. Kunder som anslutit sig till St1 Stamkundsprogram har möjlighet att erhålla på köp och besök baserade förmåner, erbjudanden samt lösningar och tjänster för underlättandet av köp i St1:s och dess samarbetspartners affärer och driftsställen.

St1 Way mobilapplikationen är en av St1 Nordic Oy och övriga företag inom samma koncern (nedan tillsammans kallade St1) till sina kunder tillhandahållen applikation, som innehåller förmåner och tjänster knutna till kundförhållandet. Via applikationen får kunden information om förmåner och erbjudanden i St1 Nordic Oy:s St1 Kundprogram.

Med St1 Way mobilapplikationen har kunden möjlighet att köpa tvättkoder, som kan användas på St1- och Shell Perfect-tvättstationer samt möjlighet att betala för tankning genom att ansluta ett betalkort till St1 Way applikationen.  

St1 Mina Sidor är en kundportal som St1 erbjuder sina kunder och som innehåller information, förmåner och erbjudanden knutna till kundförhållandet. På St1 Mina Sidor kan kunden hantera sina egna uppgifter, beställa ett St1 Kontantrabattkort samt beställa uppvärmningsolja.  

Perfectautopesu.fi är en nätbutik som St1 erbjuder sina kunder och som innehåller information om kundförhållandet samt information om produkter kunden köpt i Perfectautopesu.fi -nätbutiken. Kunden kan köpa tvättkoder för att användas på St1- och Shell Perfect-tvättstationer, hantera sina egna uppgifter samt kontrollera tvättkoderna.   

St1 Kontantrabattkortet är ett förmånskort som St1 erbjuder sina kunder. Med St1 Kontantrabattkortet kan kunden identifiera sig och erhålla varierande förmåner på St1-och Shellstationerna. 

Dessa villkor tillämpas på bruket av St1 Stamkundsprogram och de utgör tillsammans med Användningsvillkoren för St1 elektroniska kanaler för konsumenter och säkerhetsanvisningen ett avtal mellan kunden och St1 om St1 Stamkundsprogram (nedan avtal).  

I tillägg till dessa allmänna villkor tillämpas specialvillkoren för de tjänster som kunden tar i bruk vid varje enskilt tillfälle. 

Kunden bör även beakta av nätoperatörer, enhetstillverkare och övriga tredje parter uppsatta övriga villkor som kan vara en förutsättning för användningen av applikationen och tjänsten.

 

3. Definitioner 

Kund. Naturlig person som fyllt 18 år och som ingått detta avtal med St1. 

Medel för distanskommunikation. Telefon, dator, television, post, datanätverk, eller annat medel som kan användas i syfte att ingå avtal utan att parterna är samtidigt närvarande.

Elektronisk kanal. Nätsida, kundportal, mobilapplikation eller annat motsvarande användargränssnitt, med vars hjälp tjänsten används. Användning av elektroniska kanaler förutsätter en fungerande nätförbindelse.

St1 Stamkundsprogram är en tjänst som beskrivs mer utförligt i punkt 4. 

 

4. Anslutning till St1 Stamkundsprogram och avtal om tjänsten 

Till St1 Stamkundsprogram kan alla myndiga privatpersoner med stadigvarande adress i Finland ansluta sig. Kundförhållandet är personligt. St1 och kunden ingår ett avtal om St1 Stamkundsprogram med ett medel för distanskommunikation eller baserat på en skriftlig ansökan av kunden. St1 äger rätt att, utan att uppge orsak därtill, vägra ingå avtal med kunden antingen helt eller för en enskild tjänst.

Avtalet träder i kraft då kunden registrerat sig i tjänsten och godkänt användningsvillkoren med ett medel för distanskommunikation eller då St1 godkänt en skriftlig ansökan av kunden. 

I och med kundförhållandet får kunden ett kundnummer. Identifieringen i butikerna sker med ett kort eller med ett elektroniskt kort som anslutits till mobilapplikationen, eller på något annat sätt som St1 meddelar kunden om (t.ex. bilens registernummer).  

Identifiering i elektroniska kanaler sker genom registrering och därefter genom att logga in i tjänsten. I samband med att kunden registrerar sig bekräftas kundens e-postadress med en kod som skickas till e-postadressen. För betaltjänster bör kunden ytterligare identifiera sig med bankkoder eller mobilcertifikat.

5. Behandling av personuppgifter

Kundens personuppgifter sparas i kundsystemet för St1 Stamkundsprogram. 

Genom att ansluta sig till St1 Stamkundsprogram godkänner kunden att St1 samlar information som kunden uppgett samt information om hur tjänsten använts. Syftet med samlandet av informationen är att utveckla tjänsten samt att möjliggöra riktad marknadsföring. 

Vid behandling av insamlade uppgifter följer tjänsteleverantörerna dataskyddslagen samt övriga gällande stadganden i finsk lagstiftning om individens dataskydd. Ytterligare information om behandling av personuppgifter finns att få ur dataskyddsbeskrivningen på företagets nätsida på adressen www.st1.fi/sv/dataskyddsbeskrivning

Som beskrivits utförligare i dataskyddsbeskrivningen, kan St1 inhämta och behandla uppgifter om kunden och användningen av tjänsten bl.a. för följande syften; skötande av kundtjänst och kundförhållande, produktion av och utvecklande av tjänsterna, direktmarknadsföring och riktad marknadsföring, riskhantering samt rapportering till behöriga myndigheter.  

Kunden kan meddela platsdata då tjänsten används. I detta fall godkänner kunden att St1 kan inhämta och använda platsdataanvändare i syfte att möjliggöra tilläggstjänster och riktad marknadsföring.

St1 garanterar inte att tjänsten är tillgänglig hela tiden. St1 kan efter eget övervägande avbryta erbjudandet av tjänsten t.ex. under tiden för underhållsavbrott. St1 kan på St1:s nätsida eller i elektroniska kanaler meddela kunden om driftsavbrott p.g.a. service eller reparation.

Tjänsten, dess innehåll och kommunikation som anknyter till tjänsten kan innehålla marknadsföring. Då kunden använder tjänsten godkänner kunden samtidigt den reklam som tjänsten innehåller. Reklamen kan levereras av St1 eller tredje part och kan vara riktad.  

St1 har rätt att förvara och överlåta kunduppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och myndighetsbestämmelser. St1 har rätt att till kunden elektroniskt skicka, i enlighet med tillämplig lagstiftning och tillämpliga myndighetsbestämmelser, aktuell information om tjänster, produkter, kundförmåner och erbjudanden som erbjuds av St1 och dess samarbetspartners eller övriga av St1 utsedda parter.

6. Immateriella rättigheter 

Alla till tjänsten associerade upphovsrätter och varumärken samt övriga immateriella rättigheter tillhör St1, övriga tjänsteleverantörer eller tredje part. Alla rättigheter till immateriella rättigheter förbehålles.

St1 beviljar kunden rätt att använda tjänsten endast i enlighet med avtalet under den tid som avtalet gäller. Kunden får inte använda tjänsten eller i övrigt agera på ett sätt som gör intrång i St1:s eller tredje parts immateriella rättigheter.

Kunden förbinder sig till att inte utan skriftligt samtycke av rättsinnehavaren publicera, kopiera, göra tillgängligt för allmänheten eller i övrigt utnyttja skyddat material ur tjänsten elektroniskt eller via andra kommunikationskanaler.

7. Upphörande av kundförhållandet 

Kundförhållandet upphör då kunden meddelar om saken till St1:s kundtjänst tel. 0800 131 031. Kunden har dessutom rätt att ångra avtal som ingåtts med ett medel för distanskommunikation inom 14 dagar från det avtalet ingicks. 

Om kunden inte följer dessa villkor eller inte i övrigt möter förutsättningarna för att bli godkänd som kund, har St1 rätt att omedelbart säga upp kundförhållandet genom att skicka kunden ett meddelande om uppsägning via elektroniska kanaler eller per brev.  

St1 kan i enlighet med tillämplig lag, om det anses nödvändigt, omedelbart förhindra användningen av tjänsten eller begränsa kundens möjlighet att använda vissa delar av tjänsten. 

St1 har rätt att avsluta Stamkundsprogrammet genom att meddela om saken till kunden minst tre (3) månader innan programmet avslutas. Om kunden vid tidpunkten för upphörandet av kundförhållandet har outnyttjade kundförmåner, meddelas separat om giltighetstiden för dessa.

8. Ändringar i avtalet, villkoren och tjänsterna 

St1 har rätt att göra ändringar i avtalet, i dessa villkor eller i tjänsten eller i delar av tjänsten. St1 meddelar kunden om ändringarna via elektroniska kanaler eller på annat bestående sätt. Ändringen träder i kraft tidigast en (1) månad efter det att kunden informerats om ändringen. Om kunden fortsätter att använda tjänsten efter att ändringen trätt i kraft anses kunden ha godkänt de ändrade villkoren.

St1 utvecklar tjänsten och dess egenskaper kontinuerligt och kan göra ändringar i tjänstens eller de elektroniska kanalernas egenskaper även utan att separat meddela om saken.  St1 meddelar vid behov om dylika ändringar via elektroniska kanaler. Ändringarna träder i kraft då de görs. St1 har rätt att när som helst ändra kraven som ställs på de enheter som behövs för användning av tjänsten. St1 ansvarar inte för någon skada eller förlust som kunden möjligtvis orsakas p.g.a. avbrott i tjänsten. 

9. Kundkommunikation och kundtjänst 

För kommunikation mellan St1 och kunden används elektroniska kanaler. St1 skickar uppgifter, villkor samt övriga meddelanden till kunden via elektroniska kanaler, per e-post eller på annat bestående sätt. Uppgifterna kan dessutom förmedlas med SMS eller motsvarande sätt på basen av de kontaktuppgifter kunden uppgett. Kunden anses ha erhållit uppgifterna eller meddelandet senast den sjunde dagen efter att meddelandet sänts. Om kunden inte har en elektronisk kanal i bruk, skickas informationen till den adress som kunden uppgett för St1. 

Kunden ansvarar för att kunduppgifterna är uppdaterade. Kunden uppdaterar sina uppgifter via elektroniska kanaler (t.ex. under ”Mina uppgifter” i nättjänsten) eller på annat sätt man kommit överens om separat. 

Med frågor som gäller tjänsten eller reklamationer kan kunden kontakta St1 via elektroniska kanaler. Om kunden inte har tillgång till en elektronisk kanal kan kundtjänsten kontaktas på tjänstens nätsida eller per telefon. St1 Nordic Oy:s kundtjänst tel. 0800 131 031.   

Om kunden har frågor eller anmärkningar som gäller tjänster som erbjuds av andra än St1, besvaras frågorna eller anmärkningarna av parten som erbjuder dessa tjänster. St1 ansvarar heller inte för vidarebefordrande av dylika frågor och anmärkningar till sådan part. 

10. Icke-judiciella rättsskyddsmekanismer

Om kunden anser att St1 agerat i strid med villkoren för St1 stamkundsprogram, bör kunden i första hand kontakta den instans inom St1 som kunden anser ha agerat felaktigt. Anmärkningarna bör helst göras skriftligt.

Om avtalstvisten inte kan lösas genom förhandlingar har konsumenten rätt att föra saken till Konsumenttvistenämnden (Konsumenttvistenämnden, Tavastvägen 3, PB 306, 00531 Helsingfors, kril@oikeus.fi, www.kuluttajariita.fi/sv/ ). Innan saken förs till Konsumenttvistenämnden bör konsumenten vara i kontakt med konsumentrådgivningen (www.kkv.fi/sv/konsumentradgivning/ ).

I ärenden som gäller behandling av personuppgifter kan kunden kontakta St1:s dataskyddsansvariga på adressen dataprivacy@st1.fi. Om ärendet inte kan avgöras genom förhandling, kan ärendet föras vidare till dataombudsmannens byrå (Dataombudsmannens byrå, PB 800, 00521 Helsingfors, www.tietosuoja.fi/sv/ , tietosuoja@om.fi).

 

11. Tillämplig lagstiftning och rättsforum

 

På dessa användningsvillkor tillämpas finsk lag. Om tvisten inte kan lösas genom förhandling mellan parterna, avgörs tvisten i första skedet i Helsingfors tingsrätt. Kunden har även rätt att föra tvisten till en behörig tingsrätt på sin hemort för avgörande.