Asiakastyytyväisyyskyselyn arvonnan säännöt

Säännöt keväällä 2023 toteutettavan asiakastyytyväisyyskyselyn arvontaan.

Järjestäjä

St1 Oy, Firdonkatu 2, 00520 Helsinki, y-tunnus 0201124–8 (myöhemmin ’Järjestäjä’ tai ’St1’)

Osallistumisaika

Osallistumisaika on 29.5.–26.6.2023. Osallistumisajan ulkopuolella tehtyjä osallistumisia ei hyväksytä. St1 ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista osallistumisista.

Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa vakituisesti asuvat 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt. Arvontaan eivät voi osallistua St1:n työntekijät, heidän perheenjäsenensä eivätkä muut tämän kampanjan suunnitteluun, valmisteluun tai toteutukseen osallistuvien yritysten työntekijät.

Osallistuminen arvontaan

Arvontaan voi osallistua vastaamalla St1:n lähettämään asiakastyytyväisyyskyselyyn ja jättämällä yhteystietonsa kyselylomakkeeseen. Linkki kyselyyn toimitetaan sähköpostitse. Arvonnan järjestäjillä on oikeus sulkea puutteellisiksi katsomansa osallistumiset pois arvonnasta.

Arvonnan palkinnot ja niiden lunastaminen

Arvonnassa arvotaan viisi (5) kappaletta 20 euron lahjakortteja HelmiSimpukkaan. Yhden palkinnon arvo on 20 €. 

St1 suorittaa arvonnan 14 vuorokauden sisällä arvonta-ajan päättymisestä.

St1 on arvonnan voittajiin henkilökohtaisesti yhteydessä puhelimitse tai sähköpostilla. Osallistuja vastaa itse asiakastietojensa oikeellisuudesta.

Palkinnon luovutuksesta sovitaan erikseen voittajan kanssa. St1 vastaa palkinnon toimittamisesta voittajan osoitteeseen Suomen rajojen sisällä.

Mikäli voittajaa ei tavoiteta kolmen vuorokauden (72 tunnin) kuluessa arvontahetkestä, Järjestäjä pidättää oikeuden arpoa uuden voittajan arvontaan osallistuneiden joukosta. Voittajalla on myös oikeus olla vastaanottamatta palkintoa, jolloin Järjestäjä arpoo uuden voittajan arvontaan osallistuneiden joukosta.

Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta/palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle.

Palkinnot ovat henkilökohtaisia eikä niitä voi siirtää kolmannelle osapuolelle. Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi eikä muuksi hyödykkeeksi. Järjestäjät voivat kieltäytyä luovuttamasta palkintoa epärehellisyyden, osallistumiskelpoisuuden puutteen tai muun vastaavan seikan perusteella. Tällöin Järjestäjällä on oikeus arpoa palkinnolle uusi voittaja.

Arvonnan Järjestäjä pidättää oikeuden peruuttaa, lopettaa tai keskeyttää arvonta tai tehdä muutoksia siihen, tai keskeyttää palkinnon tarjoaminen, korvata se toisella tai tehdä muutoksia siihen.

Järjestäjän vastuu

Arvonnan Järjestäjä vastaa palkintoon liittyvästä arpajaisverosta. Arvontaan osallistuvat vapauttavat Järjestäjän vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan, arvonnasta voitetun palkinnon lunastamisesta tai sen käytöstä. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Järjestäjät eivät vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa.

Muut ehdot

Osallistumalla arvontaan osallistuja hyväksyy nämä säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä ja Järjestäjän näiden sääntöjen nojalla tekemiä päätöksiä.

Mikäli Järjestäjällä on syytä epäillä osallistujaa vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, Järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen. Järjestäjä ei ole hylkäystapauksissa velvollinen korvaamaan osallistumisesta mahdollisesti aiheutuneita kuluja miltään osin.

Järjestäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia arvontaan tai sen toteutukseen tarpeen vaatiessa. Muutoksista ja muista arvonnan toteutukseen liittyvistä seikoista ilmoitetaan tällä verkkosivulla. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin myös osallistumisaikana.

Henkilötietojen käyttö

Arvontaan osallistuneiden henkilötietoja käsitellään arvottaessa voittajat sekä palkintojen luovutuksiin liittyviin yhteydenpitoihin.

Annettuja yhteystietoja ei arvonnan yhteydessä käytetä suoramarkkinointiin, eikä niitä luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille ilman osallistujan lupaa.