Bensiini

Suomi on pitkien matkojen maa, jossa järkevällä tankkauksella on aidosti merkitystä. Tutustu eri bensiinilaatuihimme ja niiden ympäristöystävällisiin, taloudellisiin ja toimintavarmuutta lisääviin ominaisuuksiin.

Bensiinin käyttö

Moottoribensiiniä käytetään sähköisellä sytytysjärjestelmällä varustetuissa moottoreissa (kipinäsytytysmoottori) mm. autoissa, veneissä, moottorikelkoissa ja pienmoottoreissa. Moottoribensiinin käyttäminen muihin tarkoituksiin on ehdottomasti kielletty. Moottoribensiiniä EI siis saa käyttää esimerkiksi liuottimena tai pesuaineena.

Mikäli bensiinillä toimivaan moottoriin tankkaa vahingossa dieselpolttoainetta, on suositeltavaa vaihtaa polttoaine välittömästi käynnistämättä autoa. Väärästä polttoaineesta voi aiheutua savutusta ja nakutusta. Käytännössä dieselpolttoaineen tahaton tankkaaminen bensiiniajoneuvoon on vaikeaa, koska dieselpolttoaineen täyttöpistooli ei mahdu bensiiniajoneuvon polttoainetankin täyttöaukkoon.

Moottoribensiini on kirkas, kellertävä neste, jolla on tyypillinen aromaattinen ja eetterimäinen haju. Se on erittäin helposti syttyvä neste ja tästä johtuen sitä käytettäessä on noudatettava erityistä huolellisuutta. Syttyvyyden lisäksi moottoribensiinillä on terveydelle ja ympäristölle haitallisia ominaisuuksia, jotka on myös otettava huomioon. Tankkauksen yhteydessä on vältettävä bensiinihöyryjen hengittämistä ja ihokosketusta eikä bensiiniä saa päästää ympäristöön.

Lue lisää

Bensiineistämme

Me St1:llä haluamme tuottaa puhdasta voimaa Suomesta. Siksi kaikki bensiinituotteemme sisältävät tuotekohtaisesti vaihtuvan määrän suomalaisesta jätteestä valmistamaamme uusiutuvaa etanolia.

Oktaaniluku

Bensiinin tärkein ominaisuus on oktaaniluku. Oktaaniluku on arvo, joka kuvaa bensiinin puristuskestävyyttä, eli ilmaisee kuinka hyvin bensiini kestää puristusta syttymättä itsekseen. Suurempi oktaaniluku kertoo suuremmasta puristuskestävyydestä. Liian pieni oktaaniluku saattaa aiheuttaa moottorissa nakutusta, eli polttoaineen syttymistä liian aikaisin.

Bensiinimittareissa yleisesti käytetyt oktaanilukuarvot 95 ja 98 kuvaavat nakutuksen kestävyyttä kevyessä ajossa. Tätä kutsutaan tutkimusoktaaniluvuksi (RON, Research Octane Number). Raskaan kuormituksen moottorioktaaniluku (MON, Motor Octane Number) on pienempi. EU:n alueella käytössä ovat yhtenäiset oktaaniluvut, mutta muualla maailmassa oktaaniluvuissa ja niiden ilmaisussa voi olla eroja.

Höyrynpaine

Höyrynpaine kuvaa bensiinin haihtumista ja sillä on vaikutusta moottorin käyttöominaisuuksiin eri lämpötiloissa. Paremman käynnistymisen takaamiseksi höyrynpaine on kesällä alhaisempi ja talvella taas korkeampi. Haihtumispäästöjen rajaamiseksi höyrynpaineen maksimit on säädetty valmisteverolaissa: talvella (1.9.-31.5.) maksimi on 90 kPa ja kesällä (1.6.-31.8.) 70 kPA.

Tislausaste

Bensiini on hiilivetyjen seos, jossa jokaisella komponentilla on omat ominaisuutensa. Tislausalue tarkoittaa lämpötilaväliä, jossa ensimmäiset bensiinin yhdisteet haihtuvat aina siihen asti kunnes bensiini on haihtunut kokonaan. Bensiinin tislausalue on määritelty laatustandardissa, koska tislautuminen vaikuttaa positiivisesti sekä käyttöominaisuuksiin että -varmuuteen. Bensiinin kevyet, haihtuvat komponentit auttavat autoa käynnistymään kylmässäkin hyvin ja käymään tasaisesti. Raskaammilla komponenteilla taas varmistetaan polttoaineen alhainen kulutus.

Tiheys

Bensiinin tiheys on tyypillisesti 0,75 kg/litra. Moottorin säätöjärjestelmä asettaa tekniset rajat sille, paljonko tiheys voi vaihdella suunniteltujen suoritusarvojen saavuttamiseksi. Bensiinin talvilaaduilla tislausvaatimusten takia tiheys on hieman alempi kuin kesälaadulla.

Etanolipitoisuus

Etanolipitoisuuden maksimit on määritelty bensiinin laatustandardissa. 98 E5:ssa on etanolia enintään 5% ja 95 E10 -laadussa etanolipitoisuus on enintään 10%. Etanolin oktaaniluku on noin 120, joten etanolin käyttö bensiinikomponenttina on hyödyllistä myös oktaanien riittävyyden kannalta. Bensiinissä käytettävälle etanolin laadulle on erikseen tarkat määräykset EN 15376 -standardissa.

Etanolin höyrynpaine sellaisenaan on alhainen 15-20 kPa. Etanolin vaikutus bensiinin höyrynpaineeseen on kuitenkin epälineaarinen: jo parin prosentin etanolilisäys nostaa voimakkaasti höyrynpainetta. Etanolin määrää edelleen lisättäessä höyrynpaine kuitenkin palautuu kohti hiilivetypohjaista seosta.

Etanoli vaatii höyrystyäkseen enemmän lämpöä kuin bensiini, jolla on merkitystä käynnistymiseen kylmässä. Enintään 10% etanolia sisältävässä polttoaineessa tällä ei ole vielä vaikutusta. Suuremmilla etanolipitoisuuksilla tarvitaan moottoreissa teknisiä ratkaisuja, joilla voidaan taata tehokas kylmäkäynnistys.

Velvoitteet ja standardit

Velvoitteet ja standardit

Tutustu polttonesteiden laatuvaatimuksiin, biovelvoitteeseen sekä verotukseen.

Turvallisuus, kuljetus ja varastointi

Turvallisuus, kuljetus ja varastointi

Tiedätkö, miten polttonesteitä tulee kuljettaa tai varastoida? Entä miten toimia, jos polttonestettä joutuu silmiin tai iholle taikka tuotetta on hengitetty?

Jalostus

Jalostus

Tutustu polttonesteiden jalostusprosessin neljään eri vaiheeseen: raakaöljyn suolanpoisto, tislaus, rikinpoisto ja lisäaineistus.