Användningsvillkor för St1 elektroniska kanaler för konsumenter

23.8.2021

1. Elektroniska kanaler och villkorens tillämpningsområde 

Dessa användningsvillkor tillämpas på konsumentbruk av St1:s Mina Sidor, Perfect autopesu -nätbutik, St1 Way mobilapplikation som installerats på kundens enhet samt övriga eventuella elektroniska kanaler som tillhandahålls av St1. I dessa användningsvillkor benämns dessa tjänster med det gemensamma namnet ”elektroniska kanaler”.  

St1 Way mobilapplikationen är en av St1 Nordic Oy och övriga företag inom samma koncern samt St1 Finance Oy (nedan tillsammans kallade St1) till sina kunder tillhandahållen applikation, som innehåller förmåner och tjänster knutna till kundförhållandet. Via applikationen får kunden information om förmåner och erbjudanden i St1 Nordic Oy:s St1 Stamkundsprogram och kunden kan ta i bruk av St1 Finance Oy erbjudna tjänster som gäller betalningsförmedling, betalningsmedel samt konto- och kreditavtal (nedan betaltjänster).

Med St1 Way mobilapplikationen har kunden möjlighet att köpa tvättkoder, som kan användas på St1- och Shell Perfect-tvättstationer samt möjlighet att betala för tankning genom att ansluta ett betalkort till St1 Way applikationen.  

St1 Mina Sidor är en kundportal som St1 erbjuder sina kunder och som innehåller information, förmåner och erbjudanden knutna till kundförhållandet. På St1 Mina Sidor kan kunden hantera sina egna uppgifter, beställa ett St1 Kontantrabattkort samt beställa uppvärmningsolja.  

Perfectautopesu.fi är en nätbutik som St1 erbjuder sina kunder och som innehåller information om kundförhållandet samt information om produkter kunden köpt i Perfectautopesu.fi -nätbutiken. Kunden kan köpa tvättkoder för att användas på St1- och Shell Perfect-tvättstationer, hantera sina egna uppgifter samt granska tvättkoderna.   

St1 kan i de elektroniska kanalerna lägga till egna tjänster eller tjänster som tillhandahålls av andra tjänsteleverantörer. 

Genom att använda de elektroniska kanalerna godkänner kunden dessa användningsvillkor samt godkänner att St1 via de elektroniska kanalerna kan rikta marknadsföring såsom erbjudanden och information om tjänsten. 

Ett ibruktagande av de elektroniska kanalerna förutsätter att kunden registrerar sig.  Ibruktagandet av betaltjänster förutsätter att kunden identifierar sig med hjälp av stark identifiering.

Med kund avses i dessa användningsvillkor St1:s konsumentkund, som tar i bruk de elektroniska kanalerna.  

2. Tjänsteleverantörer 

Tjänsteleverantör är St1 Nordic Oy och övriga företag inom samma koncern. St1 Finance Oy ansvarar endast för den av St1 Finance Oy levererade betaltjänst som ingår i St1 Way mobilapplikationen. För övrigt innehåll ansvarar St1 Nordic Oy.

St1 Nordic Oy – Firdogatan 2, 6:e våningen, 00520 Helsingfors, tel. 0800 131 031 (växel), nätsidor: www.st1.fi.  St1 Nordic Oy finns antecknat i det av Patent- och registerstyrelsen upprätthållna handelsregistret. Företagets FO-nummer är 2082259-7 och den registrerade hemorten är Helsingfors.

St1 Nordic Oy:s kundtjänst tel. 0800 131 031 (växel). 

St1 Finance Oy – Firdogatan 2, 6:e våningen, 00520 Helsingfors, tel. 0800 131 031 (växel), nätsidor: www.st1finance.fi.  St1 Finance Oy finns antecknat i det av Patent- och registerstyrelsen upprätthållna handelsregistret. Företagets FO-nummer är 2789887-7 och den registrerade hemorten är Helsingfors.

St1 Finance Oy:s kundtjänst tel. 0800 131 031 må-fr 8-16 förutom helgdagar. 

St1 Finance Oy erbjuder betaltjänster med stöd av licens beviljad av Finansinspektionen.

3. Övriga villkor som tillämpas på elektroniska kanaler och kundförhållandet 

I tillägg till dessa villkor tillämpas på bruket av de elektroniska kanalerna villkoren för St1 stamkundsprogram, kontraktsvillkoren för de betaltjänstprodukter som kunden installerat på sin St1 Way mobilapplikation, övriga avtal mellan St1 och kunden samt av St1 givna anvisningar.

Kunden bör även beakta av nätoperatörer, enhetstillverkare och övriga tredje parter uppsatta övriga villkor som kan vara en förutsättning för användningen av elektroniska kanaler.

4. Ansvar för elektroniska kanaler och deras innehåll 

Tjänsteleverantörerna förbehåller sig rätten att göra ändringar i de elektroniska kanalerna samt att av vägande skäl när som helst stänga tjänsten helt eller delvis. Tjänsteleverantörerna ansvarar för de tjänster de producerar via de elektroniska kanalerna i enlighet med kontraktsvillkoren för ifrågavarande tjänst. Störningar eller avbrott i nätförbindelsen kan påverka informationen som visas i de elektroniska kanalerna. Tjänsteleverantörerna ansvarar inte för skador som orsakats kunden på grund av att de elektroniska kanalerna inte fungerat utan avbrott eller utsatts för tekniska problem, inte heller för skador som beror på nätförbindelsen eller övriga brister i de elektroniska kanalerna.

Tjänsteleverantörerna ansvarar inte för skada som orsakas av tjänster producerade av andra tjänsteleverantörer, eller för att tjänster som produceras av annan tjänsteleverantör inte alltid kan användas utan avbrott.

Tjänsteleverantörerna ansvarar inte för de tjänster eller produkter, marknadsföring eller övrig information som finns på nätsidor eller andra tjänster, dit användaren länkas från de elektroniska kanalerna.

För marknadsföring och reklam som görs via de elektroniska kanalerna ansvarar den part som marknadsför den aktuella produkten eller tjänsten. 

5. Utvecklandet av tjänsten 

De elektroniska kanalernas utveckling baseras på användningen. Information om användningen kan även användas för riktad marknadsföring samt för riktat innehåll och utveckling av innehållet i de elektroniska kanalerna.

Kundens platsdata används i St1 Way applikationen för att visa tjänster som erbjuds i närheten. Användningen av platsdata kan aktiveras eller inaktiveras. En inaktivering av platsdata kan inverka på de tjänster som tillhandahålls i St1 Way mobilapplikationen.

6. Dataskydd och kundregister

Genom att använda de elektroniska kanalerna godkänner kunden att St1 samlar in uppgifter som kunden givit i tjänsten samt information om hur tjänsten använts. Målet med samlandet av information är ett utvecklande av tjänsten och möjligheten att producera riktat innehåll.

Uppgifter överlåts endast till tjänsteleverantörer inom koncernen samt till underleverantörer för att producera tjänsten.

Vid insamlandet av information följer tjänsteleverantörerna dataskyddslagen samt övriga i Finland gällande bestämmelser om individens dataskydd. Personuppgifter som samlas in via de elektroniska kanalerna behandlas på samma sätt som personuppgifter i St1 Stamkundsprogram (St1 Nordic Oy) och i Betaltjänster (St1 Finance Oy:s tjänster). Ytterligare uppgifter om behandling av personuppgifter finns att tillgå i dataskyddsbeskrivningen, som finns på företagets nätsidor på adressen www.st1.fi/sv/dataskyddsbeskrivning.

7. Datasäkerhet och Säkerhetsinstruktion

Kunden godkänner att tjänsten efter registrering och inloggning kan användas utan separat ny inloggning ända tills kunden loggar ut ur applikationen.

Användning av betaltjänstegenskaperna är möjlig endast genom att använda de koder kunden själv skapat.  

Kunden är skyldig att följa St1:s säkerhetsanvisning för betalningsmedel och elektroniska kanaler www.st1.fi/sakerhetsanvisning. Kunden bör omsorgsfullt förvara den terminalenhet med vilken kunden är inloggad på de elektroniska kanalerna. Om kunden upptäcker att terminalenheten har förkommit eller att dess datasäkerhet är i fara, bör kunden omedelbart spärra de betalkort som är anslutna till tjänsten genom att meddela om saken till spärrtjänsten för kreditkort samt till St1:s spärrtjänst (tel. 0800 131 031).  

8. Immateriella rättigheter 

Alla elektroniska kanalers immateriella rättigheter (varumärken, domännamn, upphovsrätter och eventuella patent) tillhör tjänsteleverantörerna.

9. Skadeståndsskyldighet 

Kunden är skyldig att ersätta tjänsteleverantörerna direkta skador som orsakas av användning i strid med dessa användningsvillkor eller gällande lag. Tjänsteleverantörernas ansvar begränsas till högst det ansvar som föreskrives i tvingande lagstiftning.

10. Ändringar i användningsvillkoren 

St1 kan när som helst ensidigt göra ändringar i användningsvillkoren eller komplettera dem genom att meddela om ändringen i de elektroniska kanalerna, på St1:s nätsida (www.st1.fi) eller genom att på annat sätt kontakta kunden. Ändringen träder i kraft då den meddelats i ovanstående kanaler eller på annat sätt meddelats kunden. Genom att fortsätta användningen av de elektroniska kanalerna efter ett sådant meddelande godkänner kunden de ändrade villkoren.

Om kunden inte vill godkänna ändringarna, bör kunden kontakta St1 kundtjänst (0800 131 031) för att avsluta användningen av tjänsten.   

St1 har rätt att fritt överföra avtal som utgörs av dessa villkor till en tredje part genom att meddela om saken i de elektroniska kanalerna eller genom att kontakta användaren på annat sätt.

11. Icke-judiciella rättsskyddsmekanismer

Om kunden anser att St1 agerat i strid med dessa användningsvillkor, bör kunden i första hand kontakta den instans inom St1 som kunden anser ha agerat felaktigt. Anmärkningarna bör helst göras skriftligt.

Om tvisten inte kan lösas genom förhandlingar har konsumenten rätt att föra saken till Konsumenttvistenämnden (Konsumenttvistenämnden, Tavastvägen 3, PB 306, 00531 Helsingfors, kril@oikeus.fi, www.kuluttajariita.fi/sv/). Innan saken förs till Konsumenttvistenämnden bör konsumenten vara i kontakt med konsumentrådgivningen (www.kkv.fi/sv/konsumentradgivning/).

I ärenden som gäller behandling av personuppgifter kan kunden kontakta St1:s dataskyddsansvariga på adressen dataprivacy@st1.fi. Om ärendet inte kan avgöras genom förhandling, kan ärendet föras vidare till dataombudsmannens byrå (Dataombudsmannens byrå, PB 800, 00521 Helsingfors, www.tietosuoja.fi/sv/, tietosuoja@om.fi).

12. Tillämplig lagstiftning och rättsforum

På dessa användningsvillkor tillämpas finsk lag. Om tvisten inte kan lösas genom förhandling mellan parterna, avgörs tvisten i första skedet i Helsingfors tingsrätt. Kunden har även rätt att föra tvisten till en behörig tingsrätt på sin hemort för avgörande.