St1:n verkkoportaalien yleiset ehdot asiakasyrityksille

 1. Asiakasyritysten verkkoportaali ja yleisten ehtojen soveltaminen

Näitä yleisiä ehtoja (jäljempänä “ehdot”) sovelletaan asiakasyritysten (jäljempänä ”asiakasyritys”) verkkoportaalin (jäljempänä ”portaali”) käyttöön. Asiakasyrityksellä tarkoitetaan St1:n asiakasyritystä, joka on solminut näiden ehtojen mukaisen sopimuksen St1:n kanssa. Käyttäjällä (jäljempänä “käyttäjä”) tarkoitetaan sekä asiakasyritystä että portaalin käyttäjää, jolla on oikeus portaalin käyttöön yrityksen puolesta. Portaalin käyttö edellyttää näiden ehtojen hyväksymistä. Käyttämällä portaalin palveluja ja toimintoja käyttäjä vakuuttaa, että hän on lukenut, ymmärtänyt ja hyväksynyt nämä ehdot.

Käyttämällä palvelua käyttäjä vakuuttaa, että hänellä on oikeus yrityksen puolesta tehdä portaalin mahdollistamia sitovia sitoumuksia kuten tilauksia ja muita toimenpiteitä. Asiakasyritys sitoutuu täysimääräisesti vastaamaan asiakasyritykselle myönnetyllä käyttäjätunnuksella portaalissa suoritetuista toimenpiteistä ja tehdyistä sitoumuksista.    

Portaali on St1 Nordic Oy:n ja muiden St1-ryhmään kuuluvien yhtiöiden (kaikki jäljempänä “St1”) asiakasyritystensä käyttöön luovuttama portaali, joka tarjoaa asiakassuhteeseen liittyviä etuja ja palveluja.

Portaalin kautta käyttäjä voi käyttää palveluja kuten laskujen käsittelyä, maksukorttien tilauksia, polttonesteiden tilauksia sekä St1:n tarjoamia muita mahdollisia palveluja (jäljempänä “palvelut”).

 1. Rekisteröinti ja ehtojen hyväksyminen

Ennen portaalin toimintojen ja palvelujen käyttöä käyttäjän on rekisteröidyttävä portaaliin perustamalla käyttäjätili (jäljempänä “tili”) sekä vahvistamalla sähköpostiosoitteensa. Käyttäjä sitoutuu luovuttamaan oikeat, ajantasaiset ja täydelliset tiedot rekisteröinnin aikana sekä päivittämään tietonsa, jotta ne pysyvät oikeina, ajantasaisina ja täydellisinä.Rekisteröitymällä portaaliin käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja ja vakuuttaa samalla lukeneensa, ymmärtäneensä ja hyväksyvänsä ehdot. Nämä ehdot muodostavat sitovan palvelusopimuksen asiakasyrityksen ja St1:n välillä. Hyväksymällä nämä ehdot käyttäjä sitoutuu täysimääräisesti vastaamaan kaikista portaalissa asiakasyrityksen tilin kautta tehdyistä toimenpiteistä. Käyttäjä vastaa myös kaikista portaalissa tehdyistä tilauksista ja muista sitoumuksista. 

Palveluntuottaja
Palvelut tuottaa St1 Nordic Oy ja St1-ryhmään kuuluvat muut yhtiöt (jäljempänä “palveluntuottaja”). St1 Nordic Oy – PL 68, 00521 Helsinki, Suomi, puhelinnumero + 358 10 557 11. St1 pidättää oikeuden lisätä portaaliin omia tai kolmannen osapuolen tuottamia palveluja.

Asiakaspalvelun yhteystiedot ovat:
Ruotsissa: +46 (0)771 369 369 Ma-Pe 8-17, kundservice@st1.se
Suomessa: +358 800 131 031 Ma-Pe 8-18, asiakaspalvelu@st1.fi
Norjassa: +47 22 66 50 50 Ma-Pe 8-16, info@st1.no

Asiakaspalvelu on suljettu yleisinä pyhäpäivinä.

 1. Muita portaaliin sovellettavia ehtoja

Näiden ehtojen hyväksymisen lisäksi voi joidenkin palvelujen ja toimintojen käyttö edellyttää erillistä rekisteröitymistä tai muita toimenpiteitä, kuten St1:n tai kolmannen osapuolenmahdollisen etuasiakasohjelman tai ehtojen hyväksymistä.

 1. Vastuu portaalista ja sen sisällöstä

Portaalin palveluntuottajat pidättävät oikeuden tehdä muutoksia portaaliin tai kokonaan tai osittain sulkea portaalin käyttö perustellusta syystä. Palveluntuottajat vastaavat portaalinpalveluista kyseisen palvelun ehtojen mukaisesti. Häiriöt tai katkokset verkkoyhteydessä voivat vaikuttaa portaalin tietojen päivittymiseen, sisältöön ja näkyvyyteen. Palveluntuottajat eivät vastaa vahingosta, joka aiheutuu toisen palveluntuottajan palvelusta eivätkä siitä, että toisen palveluntuottajan palvelu olisi käytettävissä ilman katkoksia.

Palveluntuottajat eivät vastaa palveluista tai tuotteista toisten palveluntuottajien verkkosivuilla tai muista palveluista, joihin portaali tarjoaa pääsyn linkin kautta, eivätkä myöskään markkinoinnista tai muusta informaatiosta koskien näitä palveluja. Portaalissa näkyvästä markkinoinnista ja mainoksista vastaa se palveluntuottaja, joka markkinoi tai  mainostaa kyseistä tuotetta tai palvelua.

 1. Palvelun kehittäminen

Portaalia kehitetään käyttötiedon perusteella. Käyttötietoa voidaan myös hyödyntää  suoramarkkinointiin, portaalin kohdennetun sisällön tuottamiseen sekä sisällön kehittämiseen.

 1. Henkilötietojen käsittely

St1 käsittelee käyttäjän portaalissa antamia henkilötietoja voimassa olevien ja sovellettavien lakien ja määräysten nojalla siten, että tarvittavat vaatimukset täyttyvät. St1 käsittelee henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin: palvelujen kehittäminen, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.

Käyttämällä portaalia käyttäjä hyväksyy, että St1 voi lähettää sähköistä suoramarkkinointia kuten palveluja koskevia etuja ja tietoja. Käyttäjällä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä sähköiseen suoramarkkinointiin.   

Palveluntuottajat käsittelevät henkilötietoja ja kerättyä tietoa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) (GDPR) mukaisesti, sekä noudattavat sovellettavia yksilönsuojaa koskevia kansallisia lakeja, asetuksia ja muita määräyksiä.  Portaalin kautta kerättyjä henkilötietoja käsitellään samalla tavalla kuin asiakastietoja (St1 Nordic Oy).

Lisätietoja käyttäjän oikeuksista koskien henkilötietojen käsittelyä löytyy St1:n tietosuojaselosteesta:

Henkilötietojen käsittelyä koskevissa erimielisyyksissä käyttäjä voi olla yhteydessä  St1:n tietosuojavastaavaan dataprivacy@st1.fi. Jos käyttäjän mielestä hänen henkilötietojensa käsittely on ristiriidassa GDPR:n vaatimusten kanssa, hän voi myös tehdä ilmoituksen kansalliselle tietosuojaviranomaiselle:

 

 1. Tíetoturva ja turvallisuusohjeet

Käyttäjä hyväksyy, että portaalin palvelut rekisteröinnin ja sisäänkirjautumisen jälkeen ovat käytettävissä, kunnes käyttäjä kirjautuu ulos portaalista. Käyttäjän tulee säilyttää laitetta, jolla hän on kirjautunut portaaliin, huolellisesti.  

Käyttäjä vastaa kaikesta portaalin palvelujen käytöstä. Näiden ehtojen mukaisesti asiakasyritys ja käyttäjä ovat velvollisia ilmoittamaan St1:lle jos käyttäjäoikeuksia, joilla on pääsy asiakasyrityksen tietoihin, on poistettava. Asiakasyritys ja/tai käyttäjä ovat velvollisia viipymättä ilmoittamaan, jos käyttäjä tai asiakasyritys ovat käyttäneet portaalia ilman asianmukaista lupaa tai jos käyttäjätunnuksia muuten on käytetty ilman lupaa. Käyttäjätunnuksen poistaminen sekä muut ilmoitukset tehdään St1:n asiakaspalveluun tai suoraan portaalissa.  

 St1 pidättää oikeuden lisätä omia tai kolmannen osapuolen tuottamia palveluja portaaliin.  Käyttämällä portaalia käyttäjä hyväksyy, että St1 saa lähettää sähköistä suoramarkkinointia kuten etuja ja tietoja palveluista portaalin kautta. Käyttäjälle voidaan myös lähettää tietoa St1:n eduista ja tarjouksista, jotka saattavat liittyä St1:n etuasiakasohjelmaan.

 1. Immateriaalioikeudet

Portaalin palveluihin liittyvät immateriaalioikeudet (mukaan lukien, mutta ei yksinomaan tavaramerkit, verkkotunnukset, tekijänoikeudet ja patentit) sekä kaikki näiden palvelujen sisältö ja data kuuluvat St1:lle ja  St1-ryhmän yrityksille sekä/tai mahdollisille kolmansille osapuolille.

St1 myöntää käyttäjälle rajoitetun käyttöoikeuden palveluihin. Luvaton palvelujen ja/tai palvelusisällön jakaminen, kopiointi, uudelleentuottaminen ja jakelu on ankarasti kielletty.

Portaali sekä kaikki sen tarjoama sisältö on palvelutarjoajan immateriaalioikeuden piirissä ja on luottamuksellista tietoa. Luvaton palvelun ja sisällön kopiointi ja jakaminen on kielletty. St1 omistaa kaikki immateriaalioikeudet portaalissa (tavaramerkit, verkkotunnukset, tekijänoikeudet ja mahdolliset patentit jne.). Hyväksymällä nämä ehdot asiakasyritys ja/tai käyttäjä sitoutuu olemaan kopioimatta portaalin sisältöä. Portaalista ladattavissa oleva sisältö on tarkoitettu ainoastaan asiakasyrityksen ja/tai käyttäjän käyttöön eikä sitä saa luovuttaa tai antaa tiedoksi kolmannelle osapuolelle.

 1. Näiden ehtojen päivittäminen ja muuttaminen

St1 pidättää oikeuden aika ajoin päivittää ja muuttaa näitä portaalin ehtoja.

Mikäli näihin ehtoihin tehtävät muutokset olennaisesti vaikuttavat käyttäjän oikeuksiin tai velvollisuuksiin, St1 voi ilmoittaa muutoksista käyttäjälle, joko sähköpostiviestillä osoitteeseen, joka on liitetty käyttäjätiliin tai käyttäen pop-up-ikkunaa tai muuta viestikeinoa portaalissa.

Ellei toisin ilmoiteta, päivitetyt ja muutetut ehdot astuvat voimaan välittömästi. Saatuaan St1:n ilmoituksen, käyttäjän katsotaan hyväksyneen päivitykset tai muutokset jatkaessaan portaalin käyttöä. Jos käyttäjä ei hyväksy päivitettyjä tai muutettuja ehtoja, hänen on lopetettava portaalin käyttö.

 1. Takuut

Palvelujen tieto, data ja sisältö luovutetaan käyttöön lain sallimissa enimmäisrajoissa ”sellaisenaan” ilman minkäänlaista välitöntä tai välillistä takuuta mukaan lukien muun muassa myyntikelpoisuustakuuta, immateriaalioikeuden loukkaussuojaa tai soveltuvuustakuuta tiettyyn tarkoitukseen. Portaalin sisältämät linkit kolmannen osapuolen verkkosivuille on tarkoitettu ainoastaan portaalin käyttäjille. St1 ei vastaa näiden verkkosivujen sisällön, tiedon tai datan oikeellisuudesta.

 1. Vastuunrajoitus

St1 ei lain sallimissa rajoissa vastaa vahingoista, tappioista tai kustannuksista, jotka johtuvat portaalin tai palvelujen käytöstä tai siitä, että portaalia tai palveluja ei voi käyttää, mukaan lukien mutta ei yksinomaan välilliset vahingot ja seuraamusvahingot, menetykset tai kustannukset kuten menetetty tulo, menetetty voitto, liiketoiminnan keskeytyminen tai tiedon tai sisällön menetys

 1. Ylivoimainen este

St1 ei vastaa ylivoimaisesta esteestä johtuvista vahingoista. Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan olosuhteita, joita St1 ei voinut ennakoida käyttäjän hyväksyessä nämä ehdot ja joihin St1 ei voi vaikuttaa. Tällaisia olosuhteita ovat muun muassa luonnonkatastrofit, tulipalot, tulvat, maksuliikenteen keskeytykset, poikkeukselliset sääolosuhteet, laiterikot tai vastaavat ulkopuolisen toimijan aiheuttamat vahingot, viranomaisasetukset tai -määräykset.

 1. Vahingonkorvausvelvollisuus

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan palveluntuottajille välittömät vahingot, jotka aiheutuvat näiden ehtojen tai voimassa olevien sovellettavien lakien vastaisesta toiminnasta. Palveluntuottajien vastuuta rajoittaa pakottavan lainsäädännön määräykset enimmäisvastuusta.

 1. Oikeusturvakeinot

Jos asiakasyritys katsoo St1:n toimineen vastoin näitä ehtoja, käyttäjää kehotetaan olemaan yhteydessä siihen St1:n yksikköön, jonka hän katsoo toimineen ehtojen vastaisesti. Valitus on tehtävä kirjallisena ja lähetetään asiakaspalvelun sähköpostiosoitteeseen (kts. näiden ehtojen kohta 3).

 1. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Ruotsissa: Näitä ehtoja sovelletaan ja tulkitaan Ruotsin lain mukaan, poissulkien lainvalintaa koskevat säännökset.
Jos erimielisyyttä ei voida ratkaista neuvottelemalla, kiista ratkaistaan ensisijaisesti Tukholman käräjäoikeudessa (Stockholms tingsrätt).

Suomessa: Näitä ehtoja sovelletaan ja tulkitaan Suomen lain mukaan, poissulkien lainvalintaa koskevat säännökset.
Jos erimielisyyttä ei voida ratkaista neuvottelemalla, kiista ratkaistaan ensisijaisesti Helsingin käräjäoikeudessa.

Norjassa: Näitä ehtoja sovelletaan ja tulkitaan Norjan lain mukaan, poissulkien lainvalintaa koskevat säännökset.
Jos erimielisyyttä ei voida ratkaista neuvottelemalla, kiista ratkaistaan ensisijaisesti Oslon käräjäoikeudessa (Oslo tingrett).
Nämä ehdot on laadittu englanniksi ja käännetty muille kielille. Jos kieliversiot on tulkittavissa eri tavalla, englanninkielisellä versiolla on etusija.

 

St1:n verkkoportaalien yleiset ehdot asiakasyrityksille on päivitetty viimeksi 1.6.2024.