St1 Kanta-asiakasohjelman ehdot

23.8.2021

St1 Kanta-asiakasohjelmaan liittynyt asiakas voi saada itselleen ostoihin ja asiointiin perustuvia etuja, tarjouksia ja ostamista helpottavia ratkaisuja ja palveluita St1:n ja sen yhteistyökumppaneiden liikkeistä ja toimipisteistä. 

1. Palveluntarjoaja 

Palvelun tarjoaa ja St1 Kanta-asiakasohjelman toiminnasta vastaa St1 Nordic Oy tai samaan konserniin kuuluvat yritykset (jäljempänä St1).  

St1 Nordic Oy – Firdonkatu 2, 6. krs, 00520 Helsinki, puh. 0800 131 031 (vaihde), verkkosivut: www.st1.fi.  St1 Nordic Oy on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Yhtiön y-tunnus on 2082259-7 ja sen rekisteröity kotipaikka on Helsinki. 

St1 Nordic Oy:n asiakaspalvelu puh. 0800 131 031 (vaihde). 

2. Ehtojen soveltamisala ja palvelun sisältö 

St1 Kanta-asiakasohjelma on palvelukokonaisuus, joka sisältää St1:n kulloinkin Palvelun kautta tarjoamat palvelut ja ominaisuudet. Palvelut ovat käytettävissä St1:n Sähköisten kanavien tai muun St1:n kulloinkin tarjoaman välineen kautta, kuten esimerkiksi St1 Käteisalennuskortti. Palveluun liittynyt asiakas voi saada itselleen ostoihin ja asiointiin perustuvia etuja, tarjouksia ja ostamista helpottavia ratkaisuja St1:n ja sen yhteistyökumppaneiden liikkeistä ja toimipisteistä.  

St1 Way -mobiilisovellus on St1 Nordic Oy:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden (jäljempänä yhdessä St1) asiakkailleen tarjoama sovellus, joka sisältää asiakkuuteen liittyviä etuja ja palveluja. Sovelluksen kautta Asiakas saa tietoa St1 Nordic Oy:n St1 Kanta-asiakasohjelmassa tarjottavista eduista ja tarjouksista. St1 Way -mobiilisovelluksella Asiakas voi ostaa pesukoodeja, jotka ovat käytettävissä St1- ja Shell Perfect-pesuasemilla ja maksaa tankkauksia lisäämällä St1 Way -sovellukseen maksukortin.  

St1 Omat sivut on St1:n asiakkailleen tarjoama asiakasportaali, joka sisältää asiakkuuteen liittyviä tietoja, etuja ja palveluja. St1 Omilla sivuilla Asiakas voi hallinnoida omia tietoja ja tilata St1 Käteisalennuskortin.  

Perfectautopesu.fi on St1:n asiakkailleen tarjoama verkkokauppa, joka sisältää asiakkuuteen liittyviä tietoja sekä tietoja Asiakkaan ostamista tuotteista. Perfectautopesu.fi -verkkokaupassa Asiakas voi ostaa pesukoodeja, jotka ovat käytettävissä St1- ja Shell Perfect-pesuasemilla, hallinnoida omia tietoja sekä tarkastella pesukoodeja.   

St1 Käteisalennuskortti on St1:n asiakkailleen tarjoama etukortti. St1 Käteisalennuskortilla Asiakas voi tunnistautua ja saada vaihtuvia etuja St1- ja Shell-asemilla. 

Näitä ehtoja sovelletaan St1 Kanta-asiakasohjelman käyttöön ja ne muodostavat yhdessä St1 Sähköisten kanavien käyttöehdot kuluttajille ja turvaohjeiden kanssa Asiakkaan ja St1:n välisen sopimuksen St1 Kanta-asiakasohjelmasta (jäljempänä Sopimus).  

Näiden yleisten ehtojen lisäksi sovelletaan niiden palveluiden erityisehtoja, jotka asiakas kulloinkin ottaa käyttöönsä. 

Asiakkaan tulee myös huomioida verkko-operaattorien, laitevalmistajien, sekä muiden kolmansien osapuolien asettamat muut ehdot, jotka saattavat olla edellytyksenä sovelluksen ja palvelun käyttämiselle. 

3. Määritelmät 

Asiakas :Vähintään 18-vuotias luonnollinen henkilö, joka on tehnyt St1:n kanssa tämän Sopimuksen. 

Etäviestin: Puhelin, tietokone, televisio, posti, tietoverkko tai muu väline, jota voidaan käyttää Sopimuksen tekemiseen ilman, että osapuolet ovat yhtä aikaa läsnä. 

Sähköinen kanava: Verkkosivu, asiakasportaali, älypuhelinsovellus tai muu vastaava käyttöliittymä, jonka avulla Palvelua käytetään. Sähköisen kanavan käyttö edellyttää toimivaa verkkoyhteyttä. 

St1 Kanta-asiakasohjelma on palvelu, joka kuvataan tarkemmin kohdassa 4. 

4. St1 Kanta-asiakasohjelmaan liittyminen ja sopimus palvelusta 

St1 Kanta-asiakasohjelmaan voi liittyä jokainen täysivaltainen, Suomessa pysyvästi asuva yksityishenkilö. Asiakkuus on henkilökohtainen St1 ja Asiakas tekevät Sopimuksen St1 Kanta-asiakasohjelmasta Etäviestimellä tai Asiakkaan tekemän kirjallisen hakemuksen perusteella. St1:llä on oikeus syytä ilmoittamatta kieltäytyä solmimasta Sopimusta Asiakkaan kanssa kokonaan tai minkä tahansa siihen kuuluvan palvelun osalta. 

Sopimus tulee voimaan, kun Asiakas on rekisteröitynyt Palveluun ja hyväksynyt käyttöehdot Etäviestimen välityksellä tai kun St1 on hyväksynyt Asiakkaan tekemän kirjallisen hakemuksen.  

Asiakkuuden tunnukseksi Asiakkaalle rekisteröidään asiakasnumero. Tunnistautuminen myymälöissä tapahtuu kortin, tai mobiilisovelluksen sähköisen kortin avulla, tai muulla St1:n ilmoittamalla tavalla (esim. auton rekisterinumero).  

Tunnistautuminen Sähköisessä kanavassa tapahtuu rekisteröitymällä ja tämän jälkeen kirjautumalla. Asiakkaan rekisteröinnin yhteydessä Asiakkaan sähköpostiosoite varmennetaan sähköpostiin lähetetyllä koodilla. Maksamiseen liittyvissä palveluissa Asiakkaan tulee lisäksi tunnistautua pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. 

5. Henkilötietojen käyttö 

Asiakkaan henkilötiedot tallennetaan St1 Kanta-asiakasohjelman asiakasjärjestelmään. 

Liittymällä St1 Kanta-asiakasohjelmaan Asiakas hyväksyy, että keräämme Asiakkaan antamia tietoja sekä tietoja palvelun käyttöhistoriasta. Tiedon keräämisen tavoitteena on palvelun kehittäminen ja sisällön kohdentaminen mm. markkinointitarkoituksissa. 

Palveluntarjoajat noudattavat kerättyjen tietojen käsittelyssä tietosuojalakia sekä muita Suomen lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä on saatavilla tietosuojaselosteelta, jonka löydät yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.st1.fi/tietosuoja

Kuten tietosuojaselosteessa on tarkemmin kuvattu, St1 voi kerätä ja käsitellä Asiakkaita ja Palvelun käyttöä koskevia tietoja muun muassa asiakaspalvelua ja asiakassuhteen hoitamista, palvelujen tuottamista ja kehittämistä, suoramarkkinointia ja palvelujen kohdentamista, riskienhallintaa sekä toimivaltaisille viranomaisille tapahtuvaa raportointia varten. 

Asiakas voi ilmoittaa sijaintitietonsa Palvelua käyttäessään. Asiakas hyväksyy tällöin, että St1 voi kerätä ja käsitellä tällaisia sijaintitietoja lisäarvopalveluiden tarjoamiseksi ja markkinoinnin kohdentamiseksi. 

St1 ei takaa, että Palvelu olisi jatkuvasti saatavilla. St1 voi oman harkintansa mukaan keskeyttää Asiakkaan mahdollisuuden käyttää Palvelua esimerkiksi huoltokatkojen ajaksi. St1 voi ilmoittaa Asiakkaalle huolto- tai korjaustoimenpiteiden aiheuttamista käyttökatkoista St1 verkkosivuilla tai Sähköisessä kanavassa. 

Palvelu, sen sisältö ja sen perusteella tapahtuva viestintä voivat sisältää markkinointia. Käyttäessään Palvelua Asiakas hyväksyy Palveluun sisältyvän mainonnan. Mainonta voi olla St1:n tai kolmannen tahon lukuun suoritettua ja sitä voidaan toteuttaa kohdennettuna.  

St1:llä on oikeus säilyttää sekä luovuttaa Asiakasta koskevia tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja viranomaisten määräysten mukaisesti. St1:llä on oikeus lähettää Asiakkaalle ajankohtaista tietoa St1:n ja sen yhteistyökumppaneiden tai muiden St1:n valitsemien tahojen palveluista, tuotteista, asiakaseduista ja tarjouksista sähköisesti soveltuvan lainsäädännön ja viranomaismääräysten mukaisesti. 

6. Immateriaalioikeudet 

Palveluun liittyvät tekijänoikeudet ja tavaramerkit sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat St1:lle, muulle palveluntarjoajalle tai kolmannelle osapuolelle. Kaikki oikeudet immateriaalioikeuksiin on pidätetty. 

St1 myöntää Asiakkaalle oikeuden käyttää Palvelua ainoastaan Sopimuksen mukaisella tavalla Sopimuksen voimassaoloaikana, eikä Asiakas saa käyttää Palvelua tai muutoinkaan toimia St1:n tai kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia loukkaavalla tavalla. 

Asiakas sitoutuu siihen, ettei hän ilman oikeudenomistajan kirjallista suostumusta julkaise, toisinna, saata yleisön saataviin tai muuten hyödynnä Palvelussa olevaa suojattua materiaalia sähköisesti tai muita viestintäkanavia käyttäen. 

7. Asiakkuuden päättyminen 

Asiakkuus päättyy asiakkaan ilmoittaessa siitä St1:n asiakaspalveluun puh. 0800 131 031. Asiakkaalla on lisäksi oikeus peruuttaa Etäviestimellä tekemänsä Sopimus 14 päivän kuluessa Sopimuksen tekemisestä. 

Jos Asiakas ei noudata näitä sääntöjä tai muutoin täytä asiakkuuden myöntämiselle asetettuja edellytyksiä, St1:llä on oikeus irtisanoa asiakkuus välittömästi lähettämällä asiakkaalle irtisanomisilmoitus Sähköisessä kanavassa tai kirjeitse.  

St1 voi soveltuvan lain sallimissa rajoissa katsoessaan aiheelliseksi välittömin vaikutuksin estää Palvelun käytön tai rajoittaa Asiakkaan mahdollisuutta käyttää Palvelun tiettyjä toimintoja. 

St1:llä on oikeus lopettaa Kanta-asiakasohjelma ilmoittamalla siitä asiakkaalle vähintään kolme (3) kuukautta ennen ohjelman lopettamista. Mikäli Asiakkaalla on asiakkuuden päättyessä käyttämättä olevia kertyneitä asiakasetuja, näiden voimassaolosta ilmoitetaan erikseen. 

8. Sopimuksen, sääntöjen ja palveluiden muutokset 

St1:llä on oikeus muuttaa Sopimusta, näitä sääntöjä tai Palvelua tai sen osia. St1 lähettää Asiakkaalle ilmoituksen muutoksesta Sähköisessä kanavassa tai muulla pysyvällä tavalla. Muutos tulee voimaan aikaisintaan yhden (1) kuukauden kuluttua siitä, kun asiakas on saanut tiedon muutoksesta. Jos Asiakas jatkaa Palvelun käyttöä sääntömuutoksen voimaantulon jälkeen katsotaan hänen hyväksyneen muuttuneet ehdot. 

St1 kehittää Palvelua ja sen ominaisuuksia jatkuvasti ja voi tehdä muutoksia Palvelun tai Sähköisen kanavan ominaisuuksiin myös ilman erillistä ilmoitusta. St1 ilmoittaa tällaisista muutoksista tapauskohtaisesti Sähköisessä kanavassa. Muutokset tulevat voimaan niiden tekohetkellä. St1:llä on oikeus muuttaa Palvelun käyttöön tarkoitetuille laitteille asetettuja vaatimuksia milloin tahansa. St1 ei vastaa mistään vahingoista tai menetyksistä, joita Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuu Palvelun toimintakatkoista. 

9. Viestintä ja asiakaspalvelu 

St1:n ja Asiakkaan väliseen viestintään ja asiakaspalveluun käytetään Sähköistä kanavaa. St1 toimittaa Asiakkaalle annettavat tiedot, säännöt sekä muut ilmoitukset Asiakkaan saataville Sähköisessä kanavassa, sähköpostilla tai muulla pysyvällä tavalla. Tiedot voidaan toimittaa lisäksi tekstiviestillä tai muulla vastaavalla tavalla Asiakkaan antaman yhteystiedon perusteella. Asiakkaan katsotaan saaneen tiedot tai ilmoitus viimeistään seitsemäntenä päivänä viestin lähettämisen jälkeen. Mikäli Asiakkaalla ei ole käytössään Sähköistä kanavaa, tiedot toimitetaan osoitteeseen, jonka Asiakas on ilmoittanut St1:lle. 

Asiakkaan tulee itse vastata tietojensa ajantasaisuudesta. Asiakas päivittää tietonsa Sähköisessä kanavassa (esimerkiksi verkkopalvelun ”Omat tiedot” osiossa) tai muulla erikseen sovitulla tavalla. 

Palveluun liittyvissä kysymyksissä tai reklamaatiotapauksissa Asiakas voi olla yhteydessä St1:een Sähköisen kanavan kautta. Mikäli Asiakkaalla ei ole käytössään Sähköistä kanavaa, Asiakas voi ottaa yhteyttä asiakaspalveluun Palvelun verkkosivuilta tai puhelimitse, St1 Nordic Oy:n asiakaspalvelu puh. 0800 131 031.   

Jos Asiakkaalla on kysymyksiä tai huomautuksia liittyen muiden tahojen kuin St1:n tarjoamiin palveluihin, vastaa kyseinen taho tällaisiin kysymyksiin tai huomautuksiin. St1 ei myöskään vastaa muiden tahojen palveluja koskevien kysymysten tai huomautusten edelleenvälittämisestä. 

10. Tuomioistuimen ulkopuoliset oikeussuojakeinot 

Mikäli asiakas katsoo, että St1 on menetellyt St1 Kanta-asiakasohjelman yleisten ehtojen vastaisesti, hänen tulisi ensi sijassa ottaa yhteyttä St1:n siihen tahoon, jonka katsoo rikkoneen ehtoja. Huomautukset on hyvä tehdä kirjallisesti.  

Jos erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian Kuluttajariitalautakunnan (Kuluttajariitalautakunta, Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki, kril@oikeus.fi, www.kuluttajariita.fi) tutkittavaksi. Ennen asian viemistä Kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).  

Henkilötietojen käsittelyä koskevassa asiassa asiakas voi ottaa yhteyttä St1:n tietosuojavastaavaan osoitteella dataprivacy@st1.fi. Mikäli asia ei selviä neuvotteluin, asian voi viedä eteenpäin tietosuojavaltuutetun toimistoon (Tietosuoja-valtuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki, www.tietosuoja.fi, tietosuoja@om.fi).   

11. Sovellettava laki ja oikeuspaikka 

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mikäli erimielisyyttä ei pystytä ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin, ratkaistaan riidat ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Asiakas voi viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa mukaan määräytyvän toimivaltaisen käräjäoikeuden ratkaistavaksi.