ST1-asiakasohjelmanehdot

St1-asiakasohjelmaan liittynyt asiakas voi saada itselleen ostoihin ja asiointiin perustuvia etuja, tarjouksia ja ostamista helpottavia ratkaisuja ja palveluita St1:n ja sen yhteistyökumppaneiden liikkeistä ja toimipisteistä.

1. Palveluntarjoaja

Palvelun tarjoaa ja asiakasohjelman toiminnasta vastaa St1 Nordic Oy tai samaan konserniin kuuluvat yritykset (jäljempänä St1). St1 Finance Oy vastaa sovelluksen sisältämistä maksupalveluista, muusta sisällöstä vastaa St1 Nordic Oy.

St1 Nordic Oy – PL 68, 00521 Helsinki, puhelinnumero 010 557 11 (vaihde), verkkosivut: www.st1.fi. St1 Nordic Oy (jäljempänä St1 Nordic) St1 Nordic Oy on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Yhtiön y-tunnus on 2082259-7 ja sen rekisteröity kotipaikka on Helsinki.

2. Ehtojen soveltamisala

Alla olevia ehtoja sovelletaan St1 -asiakasohjelman (jäljempänä Palvelu) käyttöön ja ne muodostavat yhdessä voimassaolevan hinnaston ja turvaohjeiden kanssa Asiakkaan ja St1:n välisen sopimuksen (jäljempänä Sopimus). Näiden käyttöehtojen lisäksi sovelletaan Asiakkaan kulloinkin erikseen hyväksymiä Palveluiden käyttämiseen liittyviä käyttöehtoja kuten St1 -Mobiilin käyttöehtoja ja St1 -Verkkopalveluiden käyttöehtoja. St1 –palveluihin sovellettavat muut ehdot

Näiden yleisten ehtojen lisäksi sovelletaan niiden palveluiden erityisehtoja, jotka asiakas kulloinkin ottaa käyttöönsä.

Asiakkaan tulee myös huomioida verkko-operaattorien, laitevalmistajien, sekä muiden kolmansien osapuolien asettamat muut ehdot, jotka saattavat olla edellytyksenä sovelluksen ja palvelun käyttämiselle.

3. St1 –palveluun liittyminen ja sopimus palvelusta

St1 -asiakasohjelmaan voi liittyä jokainen täysivaltainen, Suomessa pysyvästi asuva yksityishenkilö. Asiakkuus on henkilökohtainen St1 ja Asiakas tekevät Sopimuksen Palvelusta Etäviestimellä tai Asiakkaan tekemän kirjallisen hakemuksen perusteella. St1:llä on oikeus syytä ilmoittamatta kieltäytyä solmimasta Sopimusta Asiakkaan kanssa kokonaan tai minkä tahansa siihen kuuluvan palvelun osalta.

Sopimus tulee voimaan, kun Asiakas on rekisteröitynyt Palveluun ja hyväksynyt käyttöehdot Etäviestimen välityksellä tai kun St1:on hyväksynyt Asiakkaan tekemän kirjallisen hakemuksen. Hyväksymisestä lähetettään Asiakkaalle vahvistus Etäviestimen välityksellä tai kirjeitse.

Asiakkuuden tunnukseksi Asiakkaalle rekisteröidään asiakasnumero. Asiakasohjelma on kortiton. Tunnistautuminen myymälöissä tapahtuu nimen, asiakasnumeron tai mobiilisovelluksen sähköisen kortin avulla. tai muulla ST1:n ilmoittamalla tavalla (esim. auton rekisterinumero).

Asiakkaan rekisteröinnin yhteydessä Asiakkaan osoitetiedot varmennetaan Väestörekisterikeskuksen palvelusta. Asiakas sitoutuu käyttämään Palvelua Sopimuksen ja St1:n antamien ohjeiden mukaisesti. Mikäli Sopimus solmitaan Etäviestimellä, Asiakas antaa samalla suostumuksensa siihen, että St1:n ja Asiakkaan väliseen viestintään ja asiakaspalveluun käytetään Itsepalvelukanavaa.

Asiakas voi hakea Palveluun liittymisen yhteydessä tai milloin tahansa asiakkuuden kestäessä St1 Finance Oy:n tarjoamia Maksupalveluja ja Rahoituspalveluja, joiden avulla Asiakas voi mm. maksaa ostoksia erilliseen Tiliin liitettävällä Maksuvälineellä. Maksupalveluista tehdään erillinen sopimus St1 Finance Oy:n kanssa.

Näillä ehdoilla ei rajoiteta mitään pakottavan lainsäädännön mukaisia osapuolten oikeuksia tai velvollisuuksia.

4. Määritelmät

Asiakas Vähintään 18-vuotias luonnollinen henkilö, joka on tehnyt St1:n kanssa tämän Sopimuksen.

Etäviestin Puhelin, tietokone, televisio, posti, tietoverkko tai muu väline, jota voidaan käyttää Sopimuksen tekemiseen ilman että osapuolet ovat yhtä aikaa läsnä.

Itsepalvelukanava Verkkosivu, älypuhelinsovellus tai muu vastaava käyttöliittymä, jonka avulla Palvelua käytetään. Itsepalvelukanavan käyttö edellyttää toimivaa verkkoyhteyttä.

Maksupalvelu Maksujen välittämistä, Maksuvälineitä ja tili- sekä luottosopimuksia koskevat palvelut

Maksuväline Kortti, virtuaalinen maksukortti, siru, sovellus tai muu maksuväline, jota voidaan käyttää Maksutoimeksiantojen antamiseen ja joka on liitetty Asiakkaan Tiliin.

Palvelu St1 -asiakasohjelman palvelu, joka kuvataan tarkemmin kohdassa 6.

Rahoituspalvelut Lasku- tai erämaksupalvelu.

Tili Asiakkaan maksutili, jolta Asiakas tekee Maksutoimeksiantoja ja johon voidaan liittää Maksuväline. Tili ei ole luottolaitoksen talletustili eikä tili ole talletussuojan piirissä

5. Palvelun sisältö

St1-palvelu on palvelukokonaisuus, joka sisältää St1n kulloinkin Palvelun kautta tarjoamat palvelut ja ominaisuudet. Palvelut ovat käytettävissä St1 mobiilisovelluksen ja St1 -verkkopalvelun tai muun soveltuvan Itsepalvelukanavan tai muun St1 kulloinkin tarjoaman välineen kautta.

St1 1 asiakasohjelmaan liittynyt asiakas voi saada itselleen ostoihin ja asiointiin perustuvia etuja, tarjouksia ja ostamista helpottavia ratkaisuja ja palveluita St1:n ja sen yhteistyökumppaneiden liikkeistä ja toimipisteistä.

6. Henkilötietojen käyttö

Asiakkaan henkilötiedot tallennetaan St1-asiakasohjelman asiakastiedostoon.

St1 käsittelee henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Henkilötietolain (523/1999) tarkoittama rekisteriseloste on saatavilla osoitteessa www.st1.fi. Asiakkaiden henkilötietoja käsitellään rekisteriselosteen mukaisesti.

Kuten rekisteriselosteessa on tarkemmin kuvattu, St1 voi kerätä ja käsitellä Asiakkaita ja Palvelun käyttöä koskevia tietoja muun muassa asiakaspalvelua ja asiakassuhteen hoitamista, palvelujen tuottamista ja kehittämistä, suoramarkkinointia ja palvelujen kohdentamista, riskienhallintaa sekä toimivaltaisille viranomaisille tapahtuvaa raportointia varten.

Asiakas voi ilmoittaa sijaintitietonsa Palvelua käyttäessään. Asiakas hyväksyy tällöin, että St1 voi kerätä ja käsitellä tällaisia sijaintitietoja lisäarvopalveluiden tarjoamiseksi ja markkinoinnin kohdentamiseksi.

Palvelu, sen sisältö ja sen perusteella tapahtuva viestintä voivat sisältää markkinointia. Käyttäessään Palvelua Asiakas hyväksyy Palveluun sisältyvän mainonnan. Mainonta voi olla St1n tai kolmannen tahon lukuun suoritettua ja sitä voidaan toteuttaa kohdennettuna. Mainonnan kohdentaminen perustuu Palvelun käyttötietoihin ja Asiakkaan antamiin tietoihin, joista voidaan muodostaa Asiakkaan kiinnostusalueisiin, arvioituihin demografisiin tietoihin taikka sijaintiin pohjautuvia kohdentamismalleja. St1 ei luovuta käyttäjän henkilötietoja sille taholle, jonka lukuun mainontaa suoritetaan. Asiakas voi halutessaan rajoittaa mainonnan kohdentamista muuttamalla mobiililaitteen tai verkkosivujen asetuksia, kuten esimerkiksi peruuttaa luvan sijaintitiedon ilmoittamiseen.

Markkinoinnissa noudatetaan kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä koskien henkilötietojen käsittelyä ja sähköisen viestinnän tietosuojaa. Asiakkaalla on oikeus kieltää yhteystietojensa käytön suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä St1:n asiakaspalveluun.

St1:llä on oikeus säilyttää sekä luovuttaa Asiakasta koskevia tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja viranomaisten määräysten mukaisesti. St1:llä on oikeus lähettää Asiakkaalle ajankohtaista tietoa St1:n ja sen yhteistyökumppaneiden tai muiden St1:n valitsemien tahojen palveluista, tuotteista, asiakaseduista ja tarjouksista sähköisesti soveltuvan lainsäädännön ja viranomaismääräysten mukaisesti.

St1 ei takaa, että Palvelu olisi jatkuvasti saatavilla. St1 voi oman harkintansa mukaan keskeyttää Asiakkaan mahdollisuuden käyttää Palvelua esimerkiksi huoltokatkojen ajaksi. St1 voi ilmoittaa Asiakkaalle huolto- tai korjaustoimenpiteiden aiheuttamista käyttökatkoista St1 verkkosivuilla tai Itsepalvelukanavissa.

7. Immateriaalioikeudet

Palveluun liittyvät tekijänoikeudet ja tavaramerkit sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat St1:lle, muulle palveluntarjoajalle tai kolmannelle osapuolelle. Kaikki oikeudet immateriaalioikeuksiin on pidätetty.

St1 myöntää Asiakkaalle oikeuden käyttää Palvelua ainoastaan Sopimuksen mukaisella tavalla Sopimuksen voimassaoloaikana, eikä Asiakas saa käyttää Palvelua tai muutoinkaan toimia St1:n tai kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia loukkaavalla tavalla.

Asiakas sitoutuu siihen, ettei hän ilman oikeudenomistajan kirjallista suostumusta julkaise, toisinna, saata yleisön saataviin tai muuten hyödynnä Palvelussa olevaa suojattua materiaalia sähköisesti tai muita viestintäkanavia käyttäen.

8. Asiakkuuden päättyminen

Asiakkuus päättyy asiakkaan ilmoittaessa siitä St1:lle. Asiakkaalla on lisäksi oikeus peruuttaa Etäviestimellä tekemänsä Sopimus 14 päivän kuluessa Sopimuksen tekemisestä.

Jos Asiakas ei noudata näitä sääntöjä tai muutoin täytä asiakkuuden myöntämiselle asetettuja edellytyksiä, St1:llä on oikeus irtisanoa asiakkuus lähettämällä asiakkaalle irtisanomisilmoitus Itsepalvelukanavassa tai kirjeitse. Asiakkuus päättyy yhden (1) kuukauden kuluttua irtisanomisilmoituksen tiedoksisaannista.

St1 voi soveltuvan lain sallimissa rajoissa katsoessaan aiheelliseksi välittömin vaikutuksin estää Palvelun käytön tai rajoittaa Asiakkaan mahdollisuutta käyttää Palvelun tiettyjä toimintoja.

St1:llä on oikeus lopettaa Asiakasohjelma ilmoittamalla siitä asiakkaalle vähintään kolme (3) kuukautta ennen ohjelman lopettamista. Mikäli Asiakkaalla on asiakkuuden päättyessä käyttämättä olevia kertyneitä asiakasetuja, näiden voimassaolosta ilmoitetaan erikseen.

9. Sopimuksen, sääntöjen ja palveluiden muutokset

St1:llä on oikeus muuttaa Sopimusta, näitä sääntöjä tai Palvelua tai sen osia. St1 lähettää Asiakkaalle ilmoituksen muutoksesta Itsepalvelukanavassa tai muulla pysyvällä tavalla. Muutos tulee voimaan aikaisintaan yhden (1) kuukauden kuluttua siitä, kun asiakas on saanut tiedon muutoksesta. Jos Asiakas jatkaa Palvelun käyttöä sääntömuutoksen voimaantulon jälkeen katsotaan hänen hyväksyneen muuttuneet ehdot.

St1 kehittää Palvelua ja sen ominaisuuksia jatkuvasti ja voi tehdä muutoksia Palvelun tai Itsepalvelukanavien ominaisuuksiin myös ilman erillistä ilmoitusta. St1 ilmoittaa tällaisista muutoksista tapauskohtaisesti Itsepalvelukanavassa. Muutokset tulevat voimaan niiden tekohetkellä. St1:llä on oikeus muuttaa Palvelun käyttöön tarkoitetuille laitteille asetettuja vaatimuksia milloin tahansa. St1 ei vastaa mistään vahingoista tai menetyksistä, joita Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuu Palvelun toimintakatkoista.

10. Viestintä ja asiakaspalvelu

St1:n ja Asiakkaan väliseen viestintään ja asiakaspalveluun käytetään Itsepalvelukanavaa. St1 toimittaa Asiakkaalle annettavat tiedot, säännöt sekä muut ilmoitukset Asiakkaan saataville Itsepalvelukanavassa, sähköpostilla tai muulla pysyvällä tavalla. Tiedot voidaan toimittaa lisäksi tekstiviestillä tai muulla vastaavalla tavalla Asiakkaan antaman yhteystiedon perusteella. Asiakkaan katsotaan saaneen tiedot tai ilmoitus viimeistään seitsemäntenä päivänä viestin lähettämisen jälkeen. Mikäli Asiakkaalla ei ole käytössään Itsepalvelukanavaa, tiedot toimitetaan osoitteeseen, jonka Asiakas on ilmoittanut St1:lle tai Väestörekisterikeskukselle.

Asiakas on velvollinen toimittamaan Sopimusta koskevat ilmoitukset sekä ilmoittamaan tietojensa muutokset todisteellisesti St1:lle. Asiakas lähettää ilmoitukset ja muutokset Itsepalvelukanavassa (esimerkiksi verkkopalvelun ”Omat tiedot” ‑osiossa) tai muulla erikseen sovitulla tavalla.

Palveluun liittyvissä kysymyksissä tai reklamaatiotapauksissa Asiakas voi olla yhteydessä St1een Itsepalvelukanavan kautta. Mikäli Asiakkaalla ei ole käytössään Itsepalvelukanavaa, Asiakas voi ottaa yhteyttä asiakaspalveluun Palvelun verkkosivuilta. Puhelimitse asiakkaita pystytään palvelemaan vain rajoitetuissa asioissa. St1 Nordic Oy puh. 010 557 11 (pvm/mpm) ma – pe klo 8-16, poislukien pyhäpäivät.

Jos Asiakkaalla on kysymyksiä tai huomautuksia liittyen muiden tahojen kuin St1:n tarjoamiin palveluihin, vastaa kyseinen taho tällaisiin kysymyksiin tai huomautuksiin. St1 ei myöskään vastaa muiden tahojen palveluja koskevien kysymysten tai huomautusten edelleenvälittämisestä.

11. Tuomioistuimen ulkopuoliset oikeussuojakeinot

Mikäli asiakas katsoo, että St1 on menetellyt näiden käyttöehtojen vastaisesti, hänen tulisi ensi sijassa ottaa yhteyttä St1:n siihen tahoon, jonka Asiakas katsoo rikkoneen ehtoja. Huomautukset on hyvä tehdä kirjallisesti.

Jos Sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian Kuluttajariitalautakunnan (Kuluttajariitalautakunta, Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki, www.kuluttajariita.fi, kril@oikeus.fi) tutkittavaksi. Ennen asian viemistä Kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Erimielisyyden koskiessa henkilötietojen käsittelyä, Asiakas voi ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutetun toimistoon (Tietosuojavaltuutetun toimisto, www.tietosuoja.fi, tietosuoja@om.fi, PL 800, 00521 Helsinki).

12. Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mikäli erimielisyyttä ei pystytä ratkaisemaan neuvotteluin, ratkaistaan riidat ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Asiakas voi viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa mukaan määräytyvän toimivaltaisen käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

arrow-left
Hei, onko sinulla jotain kysyttävää? Avaa chat