Davvin tuulivoimapuistohanketta tehdään paikallisyhteisöjen kanssa

St1:n enemmistöomistama Grenselandet DA suunnittelee Davvi-tuulivoimapuistoa Pohjois-Norjassa. Davvi-tuulivoimapuistohanke sijaitsee Vuonjalráššassa Lebesbyn kunnassa, joka on monille saamelaisille tärkeän Rásttigáisán tunturin läheisyydessä.

Meille St1:ssä on äärimmäisen tärkeää, että uusiutuvan energian hankkeemme huomioivat paikallisyhteisöjen näkemykset, ihmisoikeudet ja luonnon monimuotoisuuden. Siksi olemme teettäneet Davvin tuulivoimapuistohankkeesta riippumattomia vaikutusarviointeja. Ymmärrämme alueen merkityksen saamelaisille ja muille paikallisille yhteisöille, ja haluamme, että kaikkia sidosryhmiä kuullaan ja heidän näkemyksensä otetaan huomioon prosessissa. St1 kunnioittaa YK:n 27 artiklaa, joka turvaa alkuperäiskansojen oikeudet harjoittaa perinteistä kulttuuriaan.  

Hankkeen alue on valittu huolellisesti niin, että hankkeen vaikutukset poronhoitoon ja paikalliseen elämään ovat mahdollisimman vähäiset. Suunniteltu tuulivoimapuisto on kaukana asutuksesta.

Davvi-tuulivoimapuistohanke on nyt Norjan viranomaisten lupavaiheessa, jonka aikana arvioidaan hankkeen vaikutukset. Ennen luvan myöntämistä järjestetään perusteellinen julkinen kuuleminen, jossa sidosryhmät kutsutaan kertomaan näkemyksensä. Vasta tämän vaiheen jälkeen harkitaan hankkeen etenemistä ja rakennuslupaa.  

Viranomaisille on toimitettu riippumattomien asiantuntijoiden laatima vaikutusten arviointi muun muassa hankkeen vaikutuksista poronhoitoon ja luontoon. Vaikutusarvioinnin tekijät tapasivat eri sidosryhmiä kuten poronhoitoalueiden edustajia noin 70 eri kokouksessa. Arvioinnin mukaan hanke on mahdollista toteuttaa siten, että saamelaisten ja paikallisyhteisöjen oikeudet toteutuvat. St1 on myös tunnistanut ja arvioinut hankkeen ihmisoikeusvaikutuksia huomioiden alkuperäiskansojen oikeudet ja maaoikeudet. Teemme yhteistyötä tutkimuslaitosten kuten Helsingin yliopiston kanssa. Olemme myös aina valmiita keskustelemaan sidosryhmien kanssa. 

Tarvittaessa hankkeessa tehdään vielä lisäarviointeja. Jos viranomaisten suorittamassa tutkimuksessa todetaan, että prosessin tulokset loukkaavat alkuperäiskansojen oikeuksia, YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen 27 artiklan mukaisesti, peruutamme hankehakemuksen.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja vihreä siirtymä edellyttävät uusiutuvien energialähteiden aktiivista ja jatkuvaa kehittämistä. Uutta uusiutuvaa energiaa tarvitaan sekä jatkuvasti kasvavan energiantarpeen tyydyttämiseksi että fossiilisen energian korvaamiseksi, ja tätä varten on suunniteltava erilaisia hankkeita ja löydettävä paras mahdollinen tapa toteuttaa niitä mahdollisimman vähäisin vaikutuksin.

St1 toteuttaa uusiutuvan energian hankkeita, koska ne ovat elintärkeitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Hankkeet on kuitenkin pystyttävä toteuttamaan siten, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan ja luontovaikutukset huomioidaan. Ihanteellisesti lopputulos hyödyttää kaikkia. Siihen pyrimme myös tässä hankkeessa. 

Lue lisää verkkosivuiltamme (englanniksi):

What is Davvi wind farm?

Biodiversity and Wind Power - We Work to Preserve Reindeer Herding, the Environment, and Nature

Miksi Davvin tuulivoimapuistohanketta suunnitellaan ja miksi se on tärkeää?

Tuulivoimalla tuotetun uusiutuvan sähkön lisääminen merkittävästi on avainasemassa energiamurroksessa. Uusi tuulivoiman tuotantokapasiteetti on edellytys päästöjen vähentämiselle muun muassa koko teollisuuden tuotantoprosessien sähköistämisessä. St1 tutkii parhaillaan erilaisia vaihtoehtoja uuden tuulivoimatuotannon toteuttamiseksi. 

Norjan Finnmarkin alueella on tunnistettu paljon mahdollisuuksia uuden tuulivoiman tuotantoon tavalla, jolla on ympäristöön mahdollisimman pieni vaikutus. Alueella on hyvät mahdollisuudet tehokkaaseen sähköntuotantoon, joka vaikuttaa luontoon mahdollisimman vähän. Finnmarkin lääninhallitus on asettanut tavoitteekseen ottaa käyttöön 2 000 MW tuulivoimaa vuoteen 2030 mennessä, ja Davvin 800 MW:n tuulivoimapuisto on olennainen osa tämän tavoitteen saavuttamista.

Hankkeessa on arvioitu, että Davvin tuulivoimapuiston rakentamisen ilmastohyödyt vähentäisivät hiilidioksidipäästöjä 1,5 miljoonaa tonnia vuodessa, mikä vastaa noin 1,3 miljoonan henkilöauton kokonaispäästöjä.

St1 tutkii myös tuulivoimaan ja elektrolyysiin perustuvan vihreän ammoniakin tuotantolaitoksen rakentamista Finnmarkin alueelle. Tavoitteena on tuottaa monenlaisia uusiutuvan energian tuotteita liikenteeseen ja teollisuuteen. Lisäksi St1 kehittää Finnmarkissa 750 MW Sandfjelletin tuulipuistohanketta Gamvikin kunnassa. St1:llä on myös tuulivoiman kehityshankkeita Ruotsissa.

Miten Davvi-hankkeen sosiaaliset vaikutukset on määritetty? Miten ympäristö ja ihmisoikeudet on otettu huomioon?

Yksi hankkeen kriteereistä on, että paikallisyhteisöt hyväksyvät sen. Osana suunnitteluprosessia viranomaisille on toimitettu riippumattomien asiantuntijoiden laatima vaikutusarviointi, jossa käsitellään muun muassa hankkeen vaikutuksia poronhoitoon ja luonnon monimuotoisuuteen. St1 on myös tunnistanut ja arvioinut hankkeen ihmisoikeusvaikutuksia.  

Raportit löytyvät Davvin tuulipuiston verkkosivuilta

Davvin tuulipuiston kehittämisen arvioidaan luovan merkittävää paikallista ja alueellista arvoa koko elinkaarensa aikana, mukaan lukien uusien työpaikkojen luomisen alueelle. Kunnalle esimerkiksi kiinteistöverojen ja tuotantomaksujen muodossa kertyvien suorien tulojen arvioidaan olevan lähes 90 miljoonaa Norjan kruunua vuosittain.

Kuka suoritti arvioinnit ja mitkä olivat niiden tulokset?

Vaikutusarviointiohjelman toteutti viranomaisten edellyttämällä tavalla riippumaton kolmas osapuoli, Multiconsult. Poronhoidon vaikutusten arvioinnin suorittivat Naturrestaurering, Samisk næringsforbund ja Sámi Ealáhussearvi.

Yhteenveto näistä arvioinneista löytyy englanninkielisenä täältä

Osana lupaprosessia Norjan vesi- ja energiavirasto (NVE) tarkastaa arvioinnit, ja lisäksi järjestetään kaikille avoin kuulemistilaisuus, jossa jokainen voi halutessaan esittää mielipiteensä. Kaikkien sidosryhmien näkemykset otetaan huomioon ennen luvan myöntämistä.

Poronhoitoa koskevan vaikutustenarvioinnin perusteella Grenselandet DA on myös teettänyt Fosen-tuomioon perustuvan oikeudellisen tutkimuksen, jossa vertaillaan 27 artiklan rikkomisen kynnysarvoa. 

Lisätietoja norjaksi täältä

Asianajotoimisto Robertsenin laatimassa oikeudellisessa lausunnossa todetaan, että tuulivoiman sijoittamisella alueelle ei todennäköisesti ole vaikutusta laidunten käytettävyyteen tai porojen vaellukseen. Robertsenin laatima lausunto on viittaus yleiseen oikeudelliseen kehykseen ja siihen, että lieventävät toimet otetaan huomioon määritettäessä, onko 27 artiklaa rikottu vai ei. 

Davvin tuulipuistohankkeessa merkittävin lieventävä toimenpide on ollut suunnittelualueen huolellinen valinta sekä muutokset suunnittelualueessa vuosien varrella minimoiden vaikutukset poronhoitoon.

Yhteenveto vaikutusarvioinneista löytyy täältä

Millaisia suoria keskusteluja Grenselandet DA on käynyt paikallisyhteisöjen kanssa?

Grenselandet DA on järjestänyt säännöllisesti kokouksia alueen sidosryhmien kanssa, ja näin tehdään jatkossakin.

Vaikutusarviointeja tehtiin vuosina 2017–2019, jolloin pidettiin noin 70 kokousta eri sidosryhmien kanssa, mukaan lukien poronhoitopiirien kanssa järjestetyt tapaamiset. Osa näistä tapaamisista oli avoimia yleisötilaisuuksia asianomaisissa kunnissa, ja lisäksi järjestettiin useita tutustumiskäyntejä paikan päällä. Kun hakemus etenee kuulemisvaiheeseen, järjestetään uusia yleisötilaisuuksia.

St1 on myös palkannut kokopäiväisen yhteistyöstä vastaavan yhteyshenkilön. Lebesbyn kunnassa asuva yhteyshenkilö työskentelee tällä hetkellä täysipäiväisesti Lebesbyn ja Gamvikin alueella käyttämällä liikkuvaa toimistoa, jonka avulla hän voi olla yhteydessä kaikkiin paikallisiin sidosryhmiin koko tällä laajalla alueella.

Davvin tuulipuistohankkeessa jatkamme työskentelyä ihmisoikeuspolitiikkamme, kansainvälisten viitekehysten, YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ja Norjan lainsäädännön mukaisesti.

Sekä Grenselandet DA että St1 ovat avoimia keskusteluille ja palautteen vastaanottamiselle milloin tahansa, ja meihin voi ottaa suoraan yhteyttä.

Missä vaiheessa ja miten hankkeen jatkamista koskevat päätökset tehdään?

Tällä hetkellä hanke on Norjan viranomaisten lupavaiheessa, jonka aikana arvioidaan hankkeen ympäristövaikutukset. Ennen luvan myöntämistä järjestetään perusteellinen julkinen kuuleminen, jossa sidosryhmät kutsutaan kertomaan mielipiteensä ja näkemyksensä. Vasta tämän vaiheen jälkeen harkitaan hankkeen etenemistä ja rakennuslupaa.

Julkisen kuulemisen ajankohdasta ei ole tällä hetkellä vielä tietoa. Kuulemisen jälkeen Norjan viranomaiset arvioivat hakemuksen ja tekevät päätöksen rakennusluvasta. Jos päätöksestä valitetaan, päätöksentekoprosessi siirtyy Norjan öljy- ja energiaministeriöön.

Tarvittaessa hankkeessa tehdään vielä lisäarviointeja. Jos viranomaisten suorittamassa tutkimuksessa todetaan, että prosessin tulokset loukkaavat alkuperäiskansojen oikeuksia YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen 27 artiklan mukaisesti, peruutamme hankehakemuksen. 

Investointipäätös voidaan tehdä vasta, kun kaikki hankkeen kehittämiseen liittyvät näkökohdat on arvioitu, hankehakemus on käsitelty ja lupa on myönnetty.

Jatkaako St1 tai Grenselandet DA vuoropuhelua alueen saamelaisten kanssa?

Olemme avoimia vuoropuhelulle kaikkien paikallisten sidosryhmien ja kaikkia intressejä edustavien tahojen kanssa. Haluamme käydä avointa ja rakentavaa vuoropuhelua myös suoraan paikallisen yhteisön kanssa ja pidämme kanavamme auki palautetta, huolenaiheita ja ehdotuksia varten koko hankkeen elinkaaren ajan. Hanke ei onnistu ilman paikallisyhteisön tukea.
 

Lisätietoja: 

St1 Nordic Oy
Lea Rankinen 
Vastuullisuus, viestintä ja yhteiskuntasuhteet -yksikön johtaja
lea.rankinen@st1.com
 

arrow-right
Edellinen
Suomen Lantakaasu Oy edistää biokaasulaitosinvestointeja Pohjois-, Keski- ja Etelä-Pohjanmaalle

14.11.23

Seuraava
St1 investoi aurinkoenergiaan

29.11.23

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki