St1 Nordic Oy, Tilinpäätöstiedote 2018

Konsernin keskeiset tunnusluvut
  2018 2017 Pro Forma Tilintarkastamaton 2017
Liikevaihto, MEUR 6,885.2 6,534.4 5,093.5
Liikevoitto/tappio, MEUR 63.1 263.1 176.6
Liikevoitto % liikevaihdosta 0.9 4.0 3.5
Tilikaudentulos, MEUR 55.3 209.1 372.8
Oman pääoman tuotto % 7.0   23.4*
Omavaraisuusaste 40.7   42.7

*) Laskettu ilman tuloslaskelman fuusiovoittoa

St1 Nordic -konsernissa yhdistyi vuoden 2018 alusta ensimmäistä kertaa kaikki St1:n liiketoiminnot St1 Group -konsernin sulauduttua St1 Nordic -konserniin 31.12.2017. Konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 6.885 miljoonaa euroa, mikä oli 1.792 miljoonaa euroa (35 %) enemmän kuin edellisenä vuonna johtuen erityisesti fuusiosta. Verrattuna vuoden 2017 pro forma liikevaihtoon, liikevaihto kasvoi 351 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 23 % tuli Suomesta, 50 % Ruotsista ja 27 % Norjasta.

Konsernin liikevoitto pieneni merkittävästi edellisvuodesta. Liikevoitto oli 63,1 miljoonaa euroa kun edellisenä vuonna liikevoitto oli 176,6 miljoonaa euroa. Vastaavasti pro forma liikevoitto oli 263,1 miljoonaa euroa. Öljynjalostusliiketoiminnan tulos painui negatiiviseksi öljyn hinnan vuoden lopussa tapahtuneen voimakkaan pudotuksen johdosta. Varastovaikutusten ja tulevien vuosien jalostusmarginaalisuojausten arvostusten osuus tilikauden tuloksesta oli noin -61 miljoonaa euroa ja edellisvuoden pro forma -tulokseen verrattuna noin -39 miljooonaa euroa. Jalostus- ja tukkumarginaali toteutui noin -75 miljoonaa euroa edellisvuotta pienempänä. Vastaavasti vertailuvuoden 2017 tulosta paransi kertaluonteinen myyntivoitto norjalaisen 39 St1-automaattiasemaa käsittävän ketjun, St1 Norge Automat AS:n, myynnistä syyskuussa 2017. Lisäksi kilpailu Retail-markkinalla tiukkeni erityisesti Suomessa ja Norjassa mikä vaikutti katteeseen pienentävästi.

Tilikauden tulos oli 55,3 miljoonaa euroa. Edellisen tilikauden tulos oli 372,8 miljoonaa euroa sisältäen 231,8 miljoonan euron fuusiovoiton. Konsernin pro forma -tulos edellisenä vuonna oli 209,1 miljoonaa euroa.

Arvioimme vuoden 2019 tuloksen toteutuvan parempana kuin vuonna 2018. Erityisesti öljyn hinnan muutokset sekä jalostusmarginaali voivat tuoda jälleen merkittävääkin vaihtelua tulokseen.

St1 Nordic Oy lunasti omat B-osakesarjan osakkeensa 40 miljoonalla eurolla keväällä 2018. Konsernin oma pääoma oli vuoden 2018 lopussa 786,7 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 40,7. Liiketoiminnan kassavirta oli 142,3 miljoonaa euroa. St1 Nordic Oy:n 100 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina erääntyy 4.6.2019 jolloin se maksetaan pois.

 
Henrikki Talvitie, St1 Nordic Oy:n toimitusjohtaja:

Vuosi 2018 oli St1:ssä aktiivisen tekemisen vuosi. Uudistimme organisaatiomme selkeiksi pohjoismaisiksi vastuualueiksi, millä tehostetaan konsernin toimintaa ja mahdollistetaan kasvua. 
Toteutimme joulukuun alussa norjalaisen Statoil Fuel & Retail Marine AS:n oston kilpailuviranomaisen hyväksynnän jälkeen. Kauppa vahvistaa St1:n jalansijaa Norjan meriliikennepolttoaineissa. Luottokortti- ja maksulaitospalveluita tarjoava St1 Finance käynnisti toiminnan myös Norjassa lanseeraamalla St1 MasterCardin, joka on jo käytössä Ruotsissa ja Suomessa.

Uusiutuvan energian kehityshankkeemme ovat vahvasti esillä. Sahanpurua raaka-aineena käyttävä Cellunolix -biojalostamo Kajaanissa on toiminnassa mutta laitoksen esikäsittelyvaiheen kehitys jatkuu edelleen. Kehitystyö on tärkeä etappi ja edellytys seuraavien suurempien laitosten rakentamiselle. Toinen pilotti, geotermisen lämmön tuotantoon tähtäävä laitosprojekti Espoon Otaniemessä eteni vesistimulointivaiheeseen kesällä 2018. Stimuloinnissa testattiin veden virtausta kallioraoissa. Stimulointivaiheen analyysi valmistuu kevään aikana, jolloin päätetään projektin jatkosta. Thaimaassa käynnissä oleva kassavajätteestä etanolia valmistava pilotointi on edistynyt hyvin ja pilottilaitosta käytetään useissa tärkkelystuotantolaitoksissa erilaisten ympäristöjen, olosuhteiden ja kausivaihteluiden testaamiseksi. Osakkuusyhtiömme Tuuliwatti aloitti uuden tuulipuiston rakentamisen Iin Viinamäkeen. Puisto koostuu viidestä 4,2 MW:n voimalasta ja on ensimmäinen pohjoismainen tämän kokoluokan tuulivoimainvestointi, joka tehdään ilman yhteiskunnan tukea.

Kokoluokaltaan suurin valmistelussa oleva investointihanke on uusiutuvan diesellaitoksen rakentaminen St1:n öljynjalostamolle Göteborgiin. Odotamme voivamme tehdä investointipäätöksen 200.000 tonnia uusiutuvaa dieseliä vuodessa valmistavasta laitoksesta ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Tällä hetkellä Göteborgin jalostamolla on käynnissä joka neljäs vuosi tehtävä huoltoseisokki.

Aloitimme syksyllä Marokossa kolmivuotisen metsityspilotin, jossa mitataan hiilensidontaa puihin erilaisissa kontrolloiduissa olosuhteissa. Pilotin tavoitteena on löytää optimaalinen ratkaisu maanparannuksen ja kastelujärjestelmien avulla kustannustehokkaaseen metsän kasvuun ja hiilensidontaan kuivilla ja aavikoituneilla alueilla. Ilmastomuutoksen torjunnan kannalta on kriittistä saada luotua nopeasti lainsäädäntöä, jossa todennetut hiilinielut voidaan lukea hyväksi yrityksen päästövähennysvelvoitteen täyttämisessä standardoidulla tavalla, joka on globaalisti monistettavissa. 

Taloudellinen informaatio:

Tilinpäätös sisältäen tilintarkastuskertomuksen
St1 Nordic Oy julkaisee integroidun raportin 30.4.2019 ja ensimmäisen vuosipuoliskon osavuosituloksen 30.8.2019.

Lisätietoja:
Rahoitusjohtaja Kati Ylä-Autio 010 557 5263
Toimitusjohtaja Henrikki Talvitie 010 557 11

arrow-right
Edellinen
TuuliWatti oli kustannustehokkaimpia uusiutuvan energian kilpailutuksessa

26.03.19

Seuraava
Kespron ja St1:n yhteistyö jatkuu ja laajenee  

23.04.19

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki