St1 Nordic Oy:n välitilinpäätöstiedote tammi-kesäkuu 2020

Konsernin keskeiset tunnusluvut

  1.1.-30.6.2020 1.1.-30.6.2019 2019
Liikevaihto, MEUR 2 493,9 3 093,7 6 588,3
Liikevoitto/tappio, MEUR 26,9 41,0 150,1
Liikevoitto % liikevaihdosta 1,1 1,3 2,3
Tilikauden tulos, MEUR 22,7 42,0 119,1
Oman pääoman tuotto % 5,1 10,4 14,3
Omavaraisuusaste 50,7 44,8 46,3

 

St1 Nordic -konsernin vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 2,5 miljardia euroa, joka oli 0,6 miljardia euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Liikevaihdon pienenemiseen vaikutti erityisesti maaliskuussa alkanut öljyn voimakas hinnan lasku. Lisäksi liikennepolttonesteiden myyntivolyymi laski covid-19 -tilanteen aiheuttamien rajoitusten myötä. Meriliikenteen polttonesteiden ja lämmitysöljy- ja teollisuusmyynnissä ei ollut muutosta. Liikevaihdosta 24 % tuli Suomesta, 48 % Ruotsista ja 28 % Norjasta.

Liikevoitto oli 26,9 miljoonaa euroa, joka oli 14,2 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisvuonna vastaavana aikana. Tulos verojen jälkeen oli 22,7 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavan ajan tuloksen ollessa 42,0 miljoonaa euroa. Merkittävimpänä tekijänä tulokseen vaikutti öljyn hinnan lasku, joka maalis-huhtikuun voimakkaan laskun jälkeen jonkun verran elpyi kesäkuussa. Hinnanmuutosten ja tulevien jalostusmarginaalisuojausten vaikutus oli yhteensä noin -5 miljoonaa euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna näiden arvostuserien vaikutus oli noin -13 miljoonaa euroa. Jalostus- ja tukkumarginaali toteutui lievästi edellisvuotta parempana, kun taas liikennepolttonesteiden ja lämmitysöljy-, teollisuus- ja meriliikenteenmyynnin tulos laski hiukan edellisvuodesta.

Liiketoiminnan rahavirta oli 100,7 miljoonaa euroa. Investoinnit olivat yhteensä 47,9 miljoonaa euroa, josta suurin osa kohdistui Göteborgiin rakennettavaan uusiutuvan dieselin laitokseen sekä Espoon Otaniemeen rakennettavan geotermisen lämpölaitoksen töihin. St1 on keväällä allekirjoittanut rahoitussopimuksen uusiutuvan dieselin laitoksen rahoittamisesta, sopimuksen hinnoittelu sisältää vihreän lainan elementin.

Konsernin oma pääoma oli kesäkuun lopussa 886,2 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 50,7. Yhtiö päätti kevään yhtiökokouksessa hallituksen esityksen mukaisesti, että yhtiö ei jakanut osinkoa covid-19 tilanteen aiheuttaman taloudellisen epävarmuuden vuoksi. Hallitukselle annettiin kuitenkin valtuutus päättää harkintansa mukaan korkeintaan 15,1 miljoonan euron osingonjaosta. Hallitus tarkastelee asiaa uudelleen syksyllä.

Loppuvuoden tulokseen vaikuttavat myynnin kehitys koronaviruksen luomassa epävarmassa toimintaympäristössä sekä jalostusmarginaalin ja öljyn hintatason kehitys.

Henrikki Talvitie, St1 Nordic Oy:n toimitusjohtaja:

Ensimmäisen vuosipuoliskon liiketoimintaa leimasi luonnollisesti covid-19 tilanteeseen sopeutuminen. Varmistamme jatkuvasti asiakkaidemme ja työntekijöidemme turvallisuuden ja liiketoiminnan häiriöttömän jatkumisen erilaisilla toimintamaan ja toiminnon vaatimilla ratkaisuilla ja toimintatavoilla. Olemme tyytyväisiä, että vaikka liiketoimintamme ja tuloksemme kärsi kevään poikkeustoimien aikana, elpyminen näkyi kesän aikana jo selvästi. Erityisen kiitoksen haasteellisen tilanteen esimerkillisestä hoidosta ansaitsee henkilöstömme lisäksi koko konsernimme toimintoihin osallistuva tuhansien ammattilaisten verkosto, johon kuuluu mm. yrittäjämme henkilöstöineen, kuljetusliikkeet, myyntikanavat ja yhteistyökumppanit.

Aloitimme loppukeväällä rakentamaan biojalostamoa Göteborgissa sijaitsevan öljynjalostamomme yhteyteen. Hanke on historiamme suurin investointimme ja rakennustöiden arvioidaan kestävän pari vuotta. Biojalostamon tuotannossa pystytään jatkossa käyttämään laajaa valikoimaa raaka-aineita, jotka täyttävät tuotettavien uusiutuvien polttonesteiden nykyiset ja tulevat vaatimukset. Jatkoimme myös geotermisen lämpövoimalan rakentamista Espoon Otaniemeen. Laitoksen maanalaiset työt on saatu päätökseen ja tällä hetkellä valmistellaan laitoksen kytkemistä lämpölaitokseen niin, että laitoksen koekäyttö alkaisi vuoden 2021 alkupuolella.

Heinäkuun alussa julkistimme kaupan, jossa St1 myy oman osansa Tuuliwatti Oy:n nykyisestä tuotantokapasiteetista. Kaupalla haluamme vapauttaa pääomaa uusiin teollisen tuulivoiman investointeihin. Liiketoimintakaupan loppuun saattaminen edellyttää kaupan ehtojen toteutumista ja prosessin arvioidaan päättyvän syksyllä. Pohjoisen tuulivoimalla tulee olemaan merkittävä rooli vauhdilla kasvavan uusiutuvan sähkön tarpeen tuotannossa. Tavoittelemme strategiamme mukaisesti merkittävää tuotantokapasiteettia pohjoismaisilla tuulivoimamarkkinoilla. Tällä hetkellä St1:llä on käynnissä useita tuulivoimahankkeita Norjassa ja Ruotsissa. Näistä pisimmällä on luvitusvaiheessa oleva 800 MW:n Davvin tuulipuistohanke Itä-Finnmarkin pohjoisosassa Norjassa.

Olemme panostaneet myös vahvasti kehitys- ja yhteistyöhankkeisiimme. Esimerkiksi tutkimme ja pilotoimme hiilensidontaa metsittämisen avulla Marokossa ja synteettisten polttonesteiden valmistusta teollisuuden prosesseista talteen otetusta hiilidioksidista sekä uusiutuvalla sähköllä tuotetusta vedystä.

Tilintarkastamaton taloudellinen informaatio:

Konsernituloslaskelma 1.1.2020-30.6.2020, 1.1.2019-30.6.2019, 1.1.2019-31.12.2019
Konsernitase 30.6.2020, 31.12.2019
Konsernin rahoituslaskelma 1.1.2020-30.6.2020, 1.1.2019-31.12.2019

St1 Nordic Oy julkaisee vuoden 2020 tilinpäätöstiedotteen 31.3.2021.

Lisätietoja:
Rahoitusjohtaja Kati Ylä-Autio 010 557 5263
Toimitusjohtaja Henrikki Talvitie 010 557 11

Ladattavaa sisältöä: St1 Nordic välitilinpäätös

 

arrow-right
Edellinen
St1 myy nykyisen tuulivoimakapasiteettinsa Suomessa ja laajentaa tuulivoimatuotantoaan Pohjoismaihin

01.07.20

Seuraava
Asiakaspalvelumme on ruuhkautunut

03.09.20

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki