Kutsu St1 Nordic Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

St1 Nordic Oy, y-tunnus 2082259-7

Firdonkatu 2, vastaanotto 6.krs

00520 HELSINKI

Kutsu St1 Nordic Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

St1 Nordic Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 20. päivänä huhtikuuta 2022 kello 10.00 alkaen Original Sokos Hotel Tripla Pasilassa, kokoustila Vuolenkoskessa 5 krs., osoitteessa Fredrikanterassi 1 B, 00520 Helsinki. Hotellissa on opasteet tilaisuuteen ja henkilökunta on opastamassa paikalle.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 96 %:a osake-edustuksesta ovat ilmoittaneet puoltavansa keskeisiä yhtiökokoukselle tehtyjä päätösehdotuksia. Yhtiön pääomistaja Mika Anttosta sekä Kim Wiioa ja Mikko Koskimiestä edustaa yhtiökokouksessa valtakirjalla yhtiön toimitusjohtaja Henrikki Talvitie. Talvitie edustaa myös hallituksen jäseniä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että St1 Nordic Oy jakaa osinkoa päättyneeltä tilikaudelta siten, että jaettava osinko on 0,41 euroa/osake eli yhteensä 15.882.218,38 euroa. Niin ikään hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osakkeenomistajia 20.4.2022 mennessä ja että osinko maksetaan 28.4.2022.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiökokoukselle ehdotetaan, että hallituksen jäsenille, pois lukien puheenjohtaja, maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraava rahana maksettava palkkio:

·       hallituksen jäsenille kullekin 50.000 euroa

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Ehdotetaan yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiökokoukselle ehdotetaan, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

·       Mika Anttonen

·       Kim Wiio

·       Mikko Koskimies

·       Kati Ihamäki                 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Janne Rajalahti.

15. Kokouksen päättäminen

Yhtiökokousasiakirjat ja osallistuminen:

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sisältyvät kokouskutsuun pääosin. Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.st1.com. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

Osallistumisesta varsinaiseen yhtiökokoukseen pyydetään ilmoittamaan sähköpostitse osakerekisteri@st1.fi 14.4.2022 mennessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Helsinki 11.4.2022

St1 Nordic Oy

Hallitus

arrow-right
Edellinen
St1 Nordic Oy:n tilinpäätöstiedote 2021

31.03.22

Seuraava
St1 yhteistyöhön SF-Caravanin kanssa

11.05.22

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki