St1 Nordic Oy, Tilinpäätöstiedote 2019

Konsernin keskeiset tunnusluvut

  2019 2018
Liikevaihto, MEUR 6588.3 6885.2
Liikevoitto/tappio, MEUR 150.1 63.1
Liikevoitto % liikevaihdosta 2.3 0.9
Tilikauden tulos, MEUR 119.1 55.3
Oman pääoman tuotto % 14.3 7.0
Omavaraisuusaste 46.3 40.7

 

St1 Nordic -konsernin vuoden 2019 liikevaihto oli 6,6 miljardia euroa mikä oli 0,3 miljardia euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Göteborgin öljynjalostamon keväällä toteutettu huoltoseisokki vaikutti suoraan jalostamolta myytävien tuotteiden volyymiin. Lisäksi liikennepolttonesteiden myynti laski Norjassa kun St1 luopui 7-eleven -konseptin alla myyvistä asemista. Vastaavasti meriliikenteen polttonesteiden myynti kasvoi kun joulukuussa 2018 hankittu St1 Norge Marine AS:n liikevaihto sisältyi konsernin liikevaihtoon ensi kertaa koko vuoden osalta. Liikevaihdosta 23 % tuli Suomesta, 48 % Ruotsista ja 29 % Norjasta.

Liikevoitto oli 150,1 miljoonaa euroa, joka on 87,0 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna. Tulos verojen jälkeen oli 119,1 miljoonaa euroa edellisvuoden tuloksen ollessa 55,3 miljoonaa euroa. Merkittävimpänä tekijänä tulokseen kasvuun vaikutti öljyn hinta, joka nousi vuoden 2019 aikana. Hinnanmuutokset ja vuosien 2020 – 2021 jalostusmarginaalisuojausten vaikutus tilikaudella oli noin + 6 miljoonaa euroa ja verrattuna edellisvuoden tulokseen noin + 66 miljoonaa euroa. Myös jalostus- ja tukkumarginaali toteutuivat edellisvuotta parempina huolimatta kevään huoltoseisokista. Hintakilpailu jatkui kireänä Retail -markkinalla mikä vaikutti liikevoittoon laskevasti.

Liiketoiminnan rahavirta oli vahva, 225,6 miljoonaa euroa. Investoinnit olivat yhteensä 136,1 miljoonaa euroa ja tästä suurimmat kohdistuivat öljynjalostamon huoltoseisokkiin. Jalostamolle rakennettavan vetylaitoksen rakennustyöt saatettiin myös päätökseen.

Konsernin oma pääoma oli tilikauden lopussa 878,5 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 46,3. Koronaviruksen vaikutukset eivät ole vielä kaikilta osin nähtävissä, mutta tulevat vaikuttamaan tuotteiden kysyntään, öljyn hintatasoon ja jalostusmarginaaleihin sekä lisääntyneisiin luottotappioriskeihin. Vaikutus kuluvan tilikauden tulokseen riippuu koronaviruksen aiheuttamien poikkeustoimien kestosta sekä siitä mihin tasoon öljyn hinta asettuu. St1 Nordic Oy:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiö ei jaa osinkoa koronaviruksen aiheuttaman taloudellisen epävarmuuden vuoksi. Hallitukselle esitetään kuitenkin valtuutusta koronavirustilanteen selkiydyttyä päättää harkintansa mukaan korkeintaan 15,1 miljoonan euron osingonjaosta.

 
Henrikki Talvitie, St1 Nordic Oy:n toimitusjohtaja:

Vuosikymmen päättyi St1:llä myönteisissä merkeissä. Saavutettu taloudellinen tulos oli hyvä ja organisaatiomuutoksen kautta saadut edut alkoivat näkyä päivittäisessä toiminnassa. Myös investointimme uusiutuvaan energiaan etenivät suunnitelmallisesti.

Vuonna 2018 toteutimme mittavan organisaatiouudistuksen, jonka tavoitteena oli luoda yhtenäiset toimintatavat ja tukea siten kasvuamme. Vuoden 2019 aikana sisäinen muutoksemme onkin ollut huomattava. Olemme selkeyttäneet päätöksentekoa ja jakaneet valtaa ja vastuita. Organisaatiomme ja henkilöstömme toimii entistä itseohjautuvammin ja päätöksenteko on lähempänä asiakkaitamme. Osaamme hyödyntää tarkemmin eri puolilla organisaatiotamme jo olevaa tietoja ja osaamista. Maiden ja yksiköiden väliset rajat ovat madaltuneet ja yhteistyö on tiivistynyt. Nyt pohjoismainen voimamme alkaa tulla esiin. Näemme tämän selkeästi myös voimavarana koronaviruksen haasteisiin vastatessamme.

Ilmastonmuutos on koko ihmiskuntaa koskettava mittava haaste ja energiasektori on avainasemassa sen ratkaisemisessa. Meidän tavoitteenamme on kehittää uusia energiantuotantotapoja, joilla edistetään kestävää hiilikiertoa. Suurin osa liikevaihdostamme tulee vielä fossiilisista polttoaineista, mutta se mahdollistaa tutkimustyömme ja investointimme painottumisen kestäviin energialähteisiin. Vuoden 2019 aikana suurin investointipäätöksemme kohdistui biojalostamon rakentamiseen Göteborgin jalostamon yhteyteen seuraavan kahden vuoden aikana. Jalostamon tuotannossa pystytään jatkossa käyttämään laajaa valikoimaa raaka-aineita, jotka täyttävät tuotettavien uusiutuvien polttonesteiden nykyiset ja tulevat vaatimukset. Jatkoimme myös geotermisen lämpövoimalan rakentamista Espoon Otaniemeen ja rakensimme tytäryrityksemme TuuliWatin kautta markkinaehtoisen tuulipuiston Iin Viinamäkeen. Olemme panostaneet myös vahvasti kehitys- yhteistyöhankkeisiimme, joissa mm. tutkitaan ja pilotoidaan hiilensidontaa metsittämisen avulla Marokossa sekä Power-to-liquid -polttonesteiden valmistusta synteesiprosessilla talteen otetusta hiilidioksidista ja vedystä hyödyntäen uusiutuvaa sähköä.

Tällä hetkellä huomiomme on luonnollisesti myös koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen hoitamisessa. Viranomaismääräysten ja -suosituksien huomioonottaminen sekä henkilöstömme ja asiakkaidemme turvallisuus on kaiken tekemisen keskiössä. St1 tekee kuitenkin kaikkensa varmistaakseen omalta osaltaan yhteiskunnan toimivuuden jakelemalla keskeytyksettä polttoaineita ja muita energiatuotteita poikkeustilan aikana.

 
Taloudellinen informaatio:

2019 tilinpäätös sisältäen tilintarkastuskertomuksen.
St1 Nordic Oy julkaisee integroidun raportin 30.4.2020 ja ensimmäisen vuosipuoliskon osavuosituloksen 28.8.2020.


Lisätietoja:
Kati Ylä-Autio, CFO +358 10 557 5263
Henrikki Talvitie, CEO +358 10 557 11
 

arrow-right
Edellinen
St1 planerar en terminal i Ingå för att öka distributionen av förnybara bränslen

24.03.20

Seuraava
Etanoliautoilijat ry toimii vähäpäästöisemmän liikenteen puolesta

06.04.20

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki