St1 Nordic Oy, Tilinpäätöstiedote 2020

Konsernin keskeiset tunnusluvut

  2020 2019

Liikevaihto, MEUR

4923,1

6588,3

Liikevoitto/tappio, MEUR

162,9 150,1

Liikevoitto % liikevaihdosta

3,3 2,3

Tilikauden tulos, MEUR

126,8 119,1

Oman pääoman tuotto %

13,5 14,3

Omavaraisuusaste

57,7 46,3

 

St1 Nordic -konsernin vuoden 2020 liikevaihto oli 4,9 miljardia euroa mikä oli 1,7 miljardia euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Liikevaihdon lasku johtui öljyn maailmanmarkkinahinnan voimakkaasta laskusta keväällä 2020 sekä huoltoasemien jonkin verran laskeneesta myyntivolyymista. Muilta osin myyntivolyymeissa ei ollut merkittäviä muutoksia lukuun ottamatta lentopolttoaineen myyntiä osakkuusyhtiö Aviation Fuelling Services Norway AS:lle joka laski noin 50 % lentoliikenteen vähenemisen vuoksi. Liikevaihdosta 25 % tuli Suomesta, 48 % Ruotsista ja 27 % Norjasta.

Liikevoitto oli 162,9 miljoonaa euroa, joka on 12,8 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna. Tulos verojen jälkeen oli 126,8 miljoonaa euroa edellisvuoden tuloksen ollessa 119,1 miljoonaa euroa. COVID-19 pandemian takia jalostus- ja tukkumarginaali toteutuivat merkittävästi edellisvuotta huonompina öljymarkkinan kysynnän laskiessa, ollen kuitenkin positiivinen kokonaisuutena. Vuosien 2021 ja 2022 jalostusmarginaalisuojausten paraneminen kompensoi öljyn hinnan laskun varastovaikutusta tulokseen. Tiukasta hintakilpailusta ja COVID-19 pandemiasta huolimatta Retail ja Suoramyynti -markkinat säilyttivät tulostasonsa. Tulokseen vaikutti positiivisesti myös lokakuussa 2020 toteutettu osakkuusyhtiö Tuuliwatti Oy:n liiketoiminnan osuutemme myynti.

Liiketoiminnan rahavirta oli 106,9 miljoonaa euroa. Investoinnit olivat yhteensä 124,7 miljoonaa euroa ja tästä suurimmat kohdistuivat Göteborgiin rakennettavaan biojalostamoon.

Konsernin oma pääoma oli tilikauden lopussa 996,6 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 57,7. St1 Nordic Oy:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,40 euroa osakkeelta, yhteensä 15,5 miljoonaa euroa.

Henrikki Talvitie, St1 Nordic Oy:n toimitusjohtaja:

Vahva pohjoismainen organisaatiomme mahdollisti hyvän suorituksen myös poikkeusvuonna 2020. Liiketoimintamme jatkui kannattavana, toteutimme suunnitelman mukaisesti investoinnit sekä divestoinnin ja jatkoimme uusien liiketoimintahankkeiden kehitystä.

St1:n visio on selkeä ja kunnianhimoinen. Olemme viime vuosina tunnistaneet alueet, joissa voimme parhaiten toteuttaa tavoitettamme hillitä ilmastonmuutosta panostamalla globaalien energiahaasteiden ratkaisuun ja energia-alan transitioon, samalla varmistaen tarvittava kassavirta.

Strategiamme johdonmukainen ja pitkäjänteinen toteutus edellyttää meiltä konkreettisia askelia. Keskitymme transitiossa investointeihin, joilla tuotetaan biopolttoaineita kestävistä raaka-aineista, lignoselluloosapohjaisten biopolttoaineiden tutkimukseen ja kehitystyöhön, geotermisen lämmön tutkimus- ja kehitystyöhön sekä synteettisten polttoaineiden arvoketjun luomiseen.

Liikevaihdostamme kasvava osa tulee biopolttoaineista, vuonna 2020 niiden osuus oli jo lähes 19 %. Biojalostamon rakentaminen Göteborgin jalostamon yhteyteen on käynnissä ja laitoksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2023 alussa. Jalostamon tuotannossa pystytään jatkossa käyttämään joustavasti laajaa valikoimaa raaka-aineita, jotka täyttävät tuotettavien uusiutuvien polttonesteiden nykyiset ja tulevat vaatimukset. Geotermisen lämpövoimalan poraustyöt Espoon Otaniemessä saatiin päätökseen vuonna 2020. Tällä hetkellä valmistellaan varsinaista käyttöönottoa edeltäviä virtaustestejä. Tutkimme myös hiilinielujen kasvattamista osana ilmastonmuutoksen hillintää. Osakkuusyhtiö Tuuliwatin liiketoiminnan myynti lokakuussa 2020 ja siitä saadut kassavarat osaltaan turvaavat St1:n mahdollisuuksia panostaa jatkossa vahvasti uusiin uusiutuvan energian hankkeisiin.

St1 Nordic allekirjoitti huhtikuussa 2020 YK:n Global Compact -aloitteen. Olemme sitoutuneet tukemaan ja toteuttamaan oman vastuullisuustyömme kautta sen kymmentä perusperiaatetta, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön ja korruption vastaiseen toimintaan.

Huomiomme on luonnollisesti edelleen myös COVID-19 viruksen aiheuttaman poikkeustilanteen hoitamisessa sekä henkilöstömme ja asiakkaidemme turvallisuuden varmistamisessa. Katsomme eteenpäin ja valmistaudumme paluuseen normaalimpaan arkeen entistä vahvempina.

 
Taloudellinen informaatio:

2020 tilinpäätös sisältäen tilintarkastuskertomuksen.
St1 Nordic Oy julkaisee integroidun raportin 30.4.2021 ja ensimmäisen vuosipuoliskon osavuosituloksen 31.8.2021.


Lisätietoja
Rahoitusjohtaja Kati Ylä-Autio 010 557 5263
Toimitusjohtaja Henrikki Talvitie 010 557 11
 

St1 Nordic Oy on pohjoismainen energiakonserni, jonka visiona on olla CO2-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Konserni tutkii ja kehittää taloudellisesti kannattavia ja ympäristön kannalta kestäviä energiaratkaisuja. St1 keskittyy polttonesteiden markkinointiin, öljynjalostukseen sekä uusiutuvan energian ratkaisuihin, kuten jätepohjaisiin edistyneisiin etanolipolttonesteisiin ja teolliseen tuulivoimaan. Konsernilla on kaikkiaan 1250 St1- ja Shell-huoltoasemaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. St1:n pääkonttori on Helsingissä ja sen palveluksessa on noin 980 henkilöä. www.st1.com

arrow-right
Edellinen
Perfectautopesu.fi -verkkokaupan vikatilanne korjattu

08.03.21

Seuraava
St1 laajentaa biokaasuliiketoimintaan hankkimalla E.ON Bioforin Ruotsissa

26.04.21

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki