St1 Nordic Oy:n tilinpäätöstiedote 2021

Konsernin keskeiset tunnusluvut

  2021 2020
Liikevaihto, MEUR 6381,5 4923,1
Liikevoitto/tappio, MEUR   181,4   162,9
Liikevoitto % liikevaihdosta       2,8       3,3
Tilikauden tulos, MEUR   148,8   126,8
Oman pääoman tuotto %     14,0     13,5
Omavaraisuusaste     53,8     57,7


St1 Nordic -konsernin vuoden 2021 liikevaihto oli 6,4 miljardia euroa, joka oli 1,5 miljardia euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Liikevaihdon kasvu johtui öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnan voimakkaasta noususta vuoden aikana sekä huoltoasemien ja suoramyynnin jonkin verran kohonneesta myyntivolyymista. Liikevaihdosta 24 % tuli Suomesta, 50 % Ruotsista ja 26 % Norjasta.

Liikevoitto oli 181,4 miljoonaa euroa, joka on 18,5 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna. Tulos verojen jälkeen oli 148,8 miljoonaa euroa edellisvuoden tuloksen ollessa 126.8 miljoonaa euroa.

 Jalostus- ja tukkumarginaali toteutuivat merkittävästi edellisvuotta parempina öljymarkkinan toipuessa COVID-19 pandemiasta. Myös öljyn hinnan merkittävä nousu vuoden aikana vaikutti varastovaikutuksen kautta positiivisesti tulokseen. Tiukkana jatkuneesta hintakilpailusta ja COVID-19 pandemian paikallisista vaikutuksista huolimatta Retail ja Suoramyynti -markkinat paransivat hiukan tulostasoansa. Tytäryhtiö St1 Oy:n tekemät alaskirjaukset liittyen Otaniemen geotermisen pilottilämpölaitoksen investointiin sekä etanolia ja biokaasua tuottavan Hämeenlinnan Bionolix-laitokseen pienensivät tulosta.

Liiketoiminnan rahavirta oli 233,7 miljoonaa euroa. Investoinnit olivat konsernin historian suurimmat, yhteensä 279,1 miljoonaa euroa. Tästä suurimmat kohdistuivat Göteborgiin rakennettavaan biojalostamoon sekä St1 BioGas AB yhtiön hankintaan Ruotsissa.

Konsernin oma pääoma oli tilikauden lopussa 1127,5 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 53,8. St1 Nordic Oy:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,41 euroa osakkeelta, yhteensä 15,9 miljoonaa euroa.

Henrikki Talvitie, St1 Nordic Oy:n toimitusjohtaja:
Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta St1 saavutti vahvan tuloksen vuonna 2021. Organisaatiomme jatkoi liiketoiminnan kehittämistä ja suunniteltuja investointeja sekä nykyiseen liiketoimintaan että uusiin uusiutuvan energian hankkeisiin.

 Vuonna 2021 St1 aloitti laajentumisen biokaasuliiketoimintaan kaikissa toimintamaissaan. Askel tukee St1:n visiota ja on konkreettinen jatkumo työssämme energiatransition edistämiseksi. Ruotsissa St1 osti St1 BioGas AB:n (ent. E.ON Biofor AB) joka on alan johtavia toimijoita Ruotsissa noin 30 %:n markkinaosuudella liikennesegmentissä. Norjassa olemme mukana yhteisyrityksessä, joka rakentaa biokaasun tankkausverkostoa. Suomessa aloitimme yhteistyön Valio Oy:n kanssa biokaasun tuottamiseksi maitotilojen lannasta ja maatalouden sivuvirroista liikenteen polttoaineeksi. Yhteisyritys Suomen Lantakaasu Oy perustettiin maaliskuussa 2022.

Liikevaihdostamme yhä suurempi osa tulee biopolttoaineista, vuonna 2021 niiden osuus oli yli 19 %. Biojalostamon rakentaminen Göteborgin jalostamon yhteyteen jatkuu ja laitoksen arvioidaan käynnistyvä vuoden 2023 toisella vuosipuoliskolla. St1 solmi SCA:n kanssa yhteistyösopimuksen jonka puitteissa SCA tulee toimittamaan mäntyöljyä biojalostamon raaka-aineeksi. SCA myös omistaa puolet yhteisyrityksestä joka omistaa nyt 50 % biojalostamoa rakentavasta yhtiöstä, Biorefinery Gothenburg AB. Alkuvuonna 2022 St1 laajensi uusiutuvien biopolttoaineiden arvoketjua jäteraaka-aineisiin hankkimalla Brocklesby Ltd:n Iso-Britanniasta. Yhtiö kerää ja käsittelee elintarvikejätteitä ja on yksi Ison-Britannian johtavia tämän alan raaka-ainejalostajia.

Vuoden 2021 lopulla St1 sopi CapMan Infran kanssa yhteistyöstä maalämpöinvestoinneissa Suomessa. CapMan Infra hankki St1 Lähienergia Oy:n maalämpölaitosportfolion ja St1 Lähienergia jatkaa maalämpölaitosten rakentamista portfolioon.

Geotermisen pilottilämpövoimalan kehityksessä Espoon Otaniemessä siirryttiin selvittämään parasta teknistaloudellista toteutusta. EGS-teknologia (Engineered Geothermal System) on osoittautunut erittäin haastavaksi ja nyt käynnissä olevan kartoitusvaiheen tavoitteena on saavuttaa laitoksesta paras mahdollinen lämpöteho. Projektista tehtiin alaskirjaus vuonna 2021 projektin tuotto-odotusten muutoksen vuoksi.

Vuotta 2022 leimaa vahvasti Ukrainan tilanne ja sen merkittävät vaikutukset globaaleilla energiamarkkinoilla. Vaikka St1 ei toimi Venäjällä eikä käytä venäläistä raakaöljyä jalostamollaan, markkinoiden volatiilisuus vaatii jatkuvaa huomiota ja voi aiheuttaa suuriakin tulosvaikutuksia. Biopolttoaineiden kohoavat sekoitusvelvoitteet kaikissa toimintamaissamme ovat haaste, johon ensi vuonna valmistuva Göteborgin biojalostamo tuo kaivattua kapasiteettia. St1 jatkaa myös synteettisten polttoaineiden arvoketjun luomista sekä tutkii hiilinielujen kasvattamista osana ilmastonmuutoksen hillintää. Visiomme mukainen siirtymä askel kerrallaan kohti uusiutuvia energialähteitä on entistäkin tärkeämpää.


Taloudellinen informaatio:
2021 tilinpäätös sisältäen tilintarkastuskertomuksen.


St1 Nordic Oy julkaisee Game Changer integroidun raportin 29.4.2022 ja ensimmäisen vuosipuoliskon osavuosituloksen 31.8.2022.


Lisätietoja:

Rahoitusjohtaja Kati Ylä-Autio 010 557 5263
Toimitusjohtaja Henrikki Talvitie 010 557 11

St1 Nordic Oy on energiakonserni, jonka visiona on olla johtava CO2-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Konserni tutkii ja kehittää taloudellisesti kannattavia ja ympäristön kannalta kestäviä energiaratkaisuja. St1 keskittyy polttonesteiden markkinointiin, öljynjalostukseen sekä uusiutuvan energian ratkaisuihin, kuten edistyneisiin biopolttoaineisiin ja teolliseen tuulivoimaan. Konsernilla on kaikkiaan 1250 St1- ja Shell-huoltoasemaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. St1:n pääkonttori on Helsingissä ja sen palveluksessa on yli 1200 henkilöä. www.st1.com

arrow-right
Edellinen
Valion ja St1:n yhteisyritys Suomen Lantakaasu Oy valmiina lisäämään kotimaista biokaasuntuotantoa

09.03.22

Seuraava
Kutsu St1 Nordic Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

11.04.22

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki